Om Fondo

Kontaktinformation

Fondo Solutions AB (559207-0485)
Tegnérgatan 3
111 40 Stockholm

hello@fondo.se

fondo.se

Tillsyn och tillstånd

Fondo Solutions AB, organisationsnummer 559207-0485, bedriver värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn. Fondo har innehar nedan tillstånd. För mer information kan du besöka Finansinspektionens webbplats.

2020-09-01

  • Tillstånd att registreras som förvaltare av fondandelar, enligt 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller 12 kap. 5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

2020-05-26

  • Mottagande och vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 1 p. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

2020-05-26

  • Förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, enligt 2 kap. 2 § första stycket 1 p. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

2020-05-26

  • Utföra valutatjänster i samband med investeringstjänster, enligt 2 kap. 2 § första stycket 4 p. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

2022-02-02

  • Utförande av order beträffande finansiella instrument på kunders uppdrag, enligt 2 kap. 1 § 2 p. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Språk

Fondo använder svenska i all dokumentation och information. Kontakterna mellan Fondo och kund sker också på svenska.

Rapporter från Fondo

Avräkningsnotor avseende genomförda transaktioner finns att tillgå i inloggat läge i Fondos applikation. Fondo kommer vidare distribuera en årlig kostnadssammanställning till kund i syfte att redovisa för kund samtliga kostnader och avgifter som belastats kundens sparande samt vilken påverkan dessa kostnader och avgifter har haft på kundens avkastning.

Information om kundkategorisering och kundskydd

Samtliga av Fondos kunder kategoriseras som icke-professionella kunder vilket innebär den högsta nivån av kundskydd. Det innebär att Fondo har en omfattande informationsskyldighet som bland annat innefattar att informera kunder om de risker, kostnader och avgifter som är förknippade med investeringar i finansiella instrument som erbjuds på Fondos plattform.

Passandebedömning

För det fall en kund önskar genomföra transaktion i fonder som inte kategoriserats som icke-komplexa, kommer Fondo genomföra en passandebedömning innan kunden genomför transaktionen i det aktuella finansiella instrumentet. Passandebedömningen kommer genomföras i Fondos digitala gränssnitt där kunden får besvara ett antal frågor som syftar till att säkerställa att kunden har nödvändig kunskap och erfarenhet för att kunna förstå riskerna med transaktionen. För att kunden skall tillåtas genomföra transaktionen krävs att samtliga frågor besvarats korrekt. I det fall att någon fråga lämnats utan svar, eller i det fall någon av frågorna besvarats felaktigt, kommer Fondo meddela kunden att transaktion i aktuellt finansiellt instrument inte kommer vara möjligt.

Kostnader och avgifter

För handel med finansiella instrument utgår Fondos avgifter i enlighet med avtalets villkor, samt i enlighet med vid var tid gällande prislista.

Vid fondsparande betalar du löpande en avgift för förvaltning, administration och förvaring av fonder. Den totala fondavgiften visas i procent per år bestäms av fondbolaget. Fondavgiften tas ut dagligen och räknas av från fondens andelsvärde. När du tittar på fondens historiska avkastning är avgiften redan inkluderad.

I de fall fondbolaget betalar ut distributionsersättning (s.k. fondprovisioner) till Fondo kommer Fondo återföra hela det mottagna beloppet till dig som kund.

Slutligen, det finns kostnader förknippade till den sparform du väljer. Du kan läsa mer om detta när du öppnar ditt konto hos Fondo samt på skatteverket.se.

Klagomålshantering

Fondo eftersträvar att upprätthålla en hög servicenivå. Om du är missnöjd med våra tjänster tar vi tacksamt emot dina synpunkter via vår kundtjänst. Om du fortfarande är missnöjd efter sådan kontakt, och du har ett krav på ekonomisk ersättning eller rättelse, kan du föra ärendet vidare till vår klagomålsansvarige.

Ditt klagomål ska framställas skriftligen. Ange tidpunkter och händelseförlopp så utförligt du kan. Bifoga gärna också de underlag du har i form av notor, korrespondens etc. Detta för att säkerställa att alla fakta och bakgrunden till klagomålet kommer med i reklamationen. Ange även ditt krav på ekonomisk ersättning.

Klagomål som kommer till Fondo behandlas omsorgsfullt och skyndsamt, och vår målsättning är att alla ärenden ska besvaras inom tre arbetsdagar. Skulle en utredning av ärendet kräva längre handläggningstid kommer du få information om detta samt när vi tror att vi kommer kunna svara. Om vi inte kan tillmötesgå ditt klagomål har du som kund rätt att få ett skriftligt svar med motivering till detta.

Klagomålsansvarig är Daniel Eneroth. Klagomål skickas med e-post till klagomal@fondo.se.

Du har möjlighet att få kostnadsfri rådgivning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, se konsumenternas.se. Du kan även vända dig till konsumentvägledaren i din kommun. Om du inte vinner framgång med ditt ärende hos funktionen Klagomålsansvarig hos Fondo har du möjlighet att föra ärendet vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), se arn.se för information om Allmänna Reklamationsnämnden, eller till allmän domstol.

Intressekonflikter

Fondos affärsmodell reducerar de intressekonflikter som ofta råder vid distribution av fondandelar. Istället för att ta emot och behålla fondprovisioner har Fondo valt en affärsmodell som innebär att eventuella avgifter tas ut direkt från kunden. Genom att Fondo inte tar emot och behåller provisioner från fondbolagen eller tillhandahåller egna fonder har Fondo inga incitament att förorda, gynna eller särskilt marknadsföra produkter med en högre provisionsnivå.

Kapitaltäckning

Fondos senaste offentliggörande enligt IFR hittar du här.

Skydd av kunders tillgångar

Fondo är skyldigt att hålla kunders finansiella instrument och medel med redovisningsskyldighet (pengar) avskilda från sina egna tillgångar. Eftersom kunders finansiella instrument och pengar ska vara åtskilda från Fondos tillgångar har kunder rätt att få ut dem om Fondo skulle försättas i konkurs. Utöver Fondos egna risk- och regelverksfunktioner kontrollerar även Fondos externa revisorer att bolagets åtgärder och rutiner för att säkerställa nämnda åtskiljning är lämpliga och ändamålsenliga.

För fondandelar gäller att en enskild fonds tillgångar inte kan tas i anspråk vid en eventuell konkurs i Fondo eller i fondbolaget. En fonds tillgångar ägs gemensamt av fondens andelsägare och förvaras hos ett förvaringsinstitut.

För det fall att Fondo trots det ovan beskrivna inte kan lämna ut din egendom, till exempel därför att det efter konkursen inte går att reda ut vad som är dina respektive institutets tillgångar, har kunder rätt till ersättning enligt lagen (1999:158) om investerarskydd. Ersättningen är begränsad till 250 000 kronor per kund och institut. Skyddet gäller inte värdeförändringar på aktier och andra finansiella instrument.

De pengar som Fondo tar emot tas emot med så kallad redovisningsskyldighet. Detta innebär att kundens medel ska hållas åtskilda från Fondos tillgångar vilket betyder att kunden har rätt till sina medel vid en konkurs. Fondo förvarar dessa medel på ett klientmedelskonto, för närvarande hos Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial. Kunders pengar skyddas enligt insättningsgarantin.