Användarvillkor

Inledande bestämmelser

Webbplatsen fondo.se ("Webbplatsen") och Fondo-appen ("Appen") tillhör Fondo Solutions AB, organisationsnummer 559207-0485 (“Bolaget”).

Genom att använda Webbplatsen och Appen, eller genom att ta del av den information som tillhandahålls på desamma, godkänner en fysisk eller juridisk person (”användaren”) Bolagets användarvillkor (i det följande kallade “Användarvillkoren”) som bindande. För det fall Användarvillkoren skulle vara oförenliga med villkoren för någon av Webbplatsens eller Appens specifika tjänster eller produkter, har villkoren för den enskilda produkten eller tjänsten företräde framför Användarvillkoren.

Användare som inte önskar förbinda sig till de villkor eller regler som regleras av Användarvillkoren, eller av de tjänste- och produktspecifika villkoren, har inte Bolagets tillåtelse att använda Webbplatsen eller Appen. Bolaget förbehåller sig vidare rätten att vid varje given tidpunkt och efter eget godtycke uppdatera, eller att helt eller delvis begränsa, användandet av Webbplatsen eller Appen. Bolaget förbehåller också rätten att uppdatera eller ändra på Användarvillkoren.

Användning av Webbplatsen och Appen

Genom att använda Webbplatsen och Appen binder användaren sig till att inte påverka, störa eller vidta annan åtgärd som enligt Bolaget åsamkar en oproportionerlig börda på Webbplatsens eller Appens innehåll, funktionalitet eller åtkomst. Användaren accepterar även att inte ändra, kopiera, kopiera, mångfaldigande, försälja, överlåta eller affärsmässigt utnyttja innehållet i Webbplatsen eller Appen till allmänheten utan Bolagets skriftliga godkännande.

Ingenting på Webbplatsen eller Appen ska tolkas utgöra ett beviljande av en licens eller rättighet för en tredje part.

Kunder med hemvist utanför Sverige

Webbplatsen och Appen vänder sig endast till personer som inte är förbjudna enligt gällande lagstiftning eller andra regler i de länder, vari de är medborgare eller bosatta, från att ha tillgång till den information, produkter, tjänster eller annat material som erbjuds på Webbplatsen och Appen. Om inte användaren är tillåten att ta del av dessa, eller om det föreligger oklarheter huruvida användaren omfattas av sådan lagstiftning, ombeds användaren sluta använda Webbplatsen eller Appen omgående.

De produkter och tjänster som beskrivs på Webbplatsen och Appen är inte avsedda för alla användare i alla länder. Bolaget kan komma att begränsa eller helt blockera tillgängligheten till de erbjudna tjänsterna för en användare om Bolaget anser att Webbplatsens eller Appens erbjudna tjänster på något sätt strider mot gällande lagstiftning eller andra regler i ett land där användaren är medborgare eller bosatt.

Särskilt om personer med hemvist i USA

Informationen på Webbplatsen eller Appen är inte riktad till eller avsedd för fysiska eller juridiska personer som har sin hemvist eller är registrerade i USA. Dessa fysiska eller juridiska personer får inte förvärva eller köpa de produkter, tjänster eller finansiella instrument som erbjuds via Webbplatsen eller Appen. Varken Webbplatsen eller Appen ska ses som ett erbjudande om att köpa eller sälja produkter, tjänster eller finansiella instrument inom USA:s gränser.

Upphovsrätt, varumärkesskydd och andra immateriella rättigheter

Bolaget, dess ägare och i tillämpliga fall andra samarbetspartners äger samtliga rättigheter till de varumärken och andra kännetecken som visas på Webbplatsen eller Appen. Alla rättigheter förbehålles i alla länder.

Publicering, reproduktion, överföring eller förvaring av hela eller en del av innehållet på Webbplatsen eller Appen utan tillstånd av rättsinnehavaren är förbjudet, med undantag av lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Innehållet på Webbplatsen och Appen får citeras i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges. För all annan användning av material på Webbplatsen och Appen, såsom kopiering, mångfaldigande, försäljning, överlåtelse eller affärsmässigt utnyttjande krävs Bolagets skriftliga medgivande. Det är inte heller tillåtet att använda Bolagets varumärken, kännetecken eller firma på sådant sätt så att en falsk träff erhålls i en sökmotor.

Tredjepartswebbplatser

Webbplatsen och Appen kan innehålla länkar som leder till webbplatser eller innehålla information som tillhandahålls av tredje parter. Bolaget granskar inte länkarna eller webbplatserna och ansvarar inte för deras innehåll eller funktionalitet. En länk från Webbplatsen eller Appen till en annan webbplats eller en länk från en annan webbplats till Webbplatsen innebär ingen hänvisning till, garanti, reklam eller erbjudande för den webbplatsen eller att Bolaget skulle godkänt innehållet. Användning av en tredjepartswebbplats sker på användarens egen risk.

Det är tillåtet att göra länkar som flyttar läsaren till Webbplatsen eller Appen (s.k. förflyttade länkar), utan Bolagets tillstånd. Bolagets skriftliga tillstånd krävs för skapandet av länkar som hämtar och visar eller framför material från Webbplatsen eller Appen (s.k. integrerade länkar).

Ansvarsbegränsning

Bolaget och dess innehållsleverantörer ansvarar inte i något fall för inkomster, skador eller utebliven vinst för användaren eller någon annan person som direkt eller indirekt orsakats av, eller på något sätt relaterar till, informationen på Webbplatsen eller Appen, användandet av Webbplatsen eller Appen eller användarens bristande förmåga att använda Webbplatsen eller Appen.

Information och marknadsdata på Webbplatsen och Appen utgör en service till Bolagets kunder. Bolaget svarar inte för annan skada som orsakats av att den information och marknadsdata som tillgängliggörs på Webbplatsen och Appen på något sätt skulle vara felaktigt, utebli, innehålla oklarheter eller visas eller presenteras på ett felaktigt sätt. Informationen utgör vidare inte någon garanti vad gäller framtida avkastning och användandet av informationen sker således på egen risk. Bolaget har inte heller ansvar för hur användaren eller någon annan väljer att använda eller tolka den information som finns på Webbplatsen eller Appen.

Stora delar av informationen på Webbplatsen och Appen inhämtas från externa källor. Bolaget har inget ansvar för leverantörer eller den information, produkter, tjänster eller annat material som härrör från dessa eller potentiella fel eller dröjsmål i deras framställning. Varken Bolaget eller dess leverantörer bär ansvar för hur informationen används eller tolkas av används av användaren eller någon annan.

Informationen på Webbplatsen och Appen tillhandahålls endast i informationssyfte och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Informationen ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd eller anbud att köpa eller sälja någon tjänst, produkt eller finansiellt instrument, eller som en rekommendation i något avseende från Bolaget, om inte Bolaget uttryckligen meddelar att så är fallet. Det åligger användaren av Webbplatsen och Appen att själv värdera lämplighet och användbarhet av de tjänster och produkter och som beskrivs och/eller tillhandahålls på Webbplatsen eller Appen, samt den information som förmedlas på Webbplatsen eller Appen. Användaren bör alltid konsultera en rådgivare vad gäller just deras personliga förhållanden.

Tillämpbar lag och jurisdiktion

Svensk lag är tillämplig på information som lämnas på Webbplatsen och på avtal träffade genom Webbplatsen och Appen. Alla tvister hänförliga härtill skall slutligen avgöras av svensk domstol.