Information till insättare

Syftet är att informera dig om det skydd för insättningar som följer av den statliga insättningsgarantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Nedan finner du detaljerad information om skydd för dina insättningar i Fondo Solutions AB, organisationsnummer 559207-0485 ("Fondo"). Skyddet för insättningar omfattar kontomedel.

Grundläggande information om skydd för insättningar

Insättningar i Danske Bank A/S skyddas av: Den danska Garantifonden.1

Skyddets begränsning: 1 050 000 SEK per insättare per institut.2

Om du har flera insättningar hos samma kreditinstitut: Alla dina insättningar hos samma institut läggs samman och det sammanlagda beloppet omfattas av gränsen på 1 050 000 SEK.2

Om du har ett gemensamt konto tillsammans med andra personer: Gränsen på 1 050 000 SEK gäller separat för varje insättare.3

Ersättningsperiod om kreditinstitutet fallerar: Sju (7) arbetsdagar.4

Valuta: Ersättning betalas ut i svenska kronor (SEK).

Kontakt: Riksgälden, 103 74 Stockholm, telefon: 08 613 52 00, webbplats: insattningsgarantin.se, e-post: ig@riksgalden.se

Ytterligare information: insattningsgarantin.se och fs.dk (på danska).

(1) Insättningar och skydd

Insättningar i Fondo förvaras på klientmedelskonto hos Danske Bank A/S, Sverige Filial och skyddas av den danska insättningsgarantin som kallas Garantifonden. Den ger skydd för ett belopp motsvarande 100 000 euro per insättare. Utbetalning av ersättning görs av Riksgäldskontoret.

(2) Allmän begränsning för skyddet

Den danska insättningsgarantin uppgår till 100 000 euro per insättare och institut. Danske Bank A/S har ansökt om och beviljats komplettering till den svenska insättningsgarantin vilket innebär att i en situation där en utländsk filial som verkar i Sverige har en insättningsgaranti i hemlandet som är mindre generös än den svenska står den svenska insättningsgarantin för mellanskillnaden. Den svenska insättningsgarantin är 1 050 000 kronor.

Utöver detta belopp kan du under vissa förutsättningar få ersättning för insättningar som hänförs till vissa i lagen angivna livshändelser, till exempel försäljning av privatbostad och utbetalning av viss försäkringsersättning, med ytterligare 5 000 000 kronor.

(3) Om du har flera konton

Behållningen på alla dina konton läggs samman och det sammanlagda beloppet omfattas av gränsen som angivits ovan.

(4) Ersättningsperiod om institutet fallerar (utbetalningstid)

Ansvarig för insättningsgarantisystemet är Riksgälden, 103 74 Stockholm.
Telefonnummer +46(08) 613 52 00, e-post: ig@riksgalden.se, webbplats: insattningsgarantin.se

Riksgälden ska som huvudregel göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag institutet försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Om du inte har erhållit någon återbetalning från Riksgälden inom den angivna tidsfristen bör du kontakta Riksgälden eftersom möjlighet att kräva återbetalning kan upphöra inom en viss tid. Ytterligare information finns på insattningsgarantin.se.

Annan viktig information

Insättningar av privatkunder och företag omfattas i regel av insättningsgarantin. Undantag för vissa insättningar anges på Riksgäldens webbplats.