Förhandsinformation om Investeringssparkonto

1. Vad är ett Investeringssparkonto?

Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon. Sparformen är frivillig och utgör ett alternativ till sparande i värdepapper på en vanlig depå och/eller vanligt servicekonto, som är föremål för konventionell beskattning, eller till ett schablonbeskattat kapitalförsäkringssparande. Ett Investeringssparkonto kan inte innehas gemensamt med en annan person.

Investeringssparkontot kan beskrivas som ett för skatteändamål samlat sparande av godkända kapitalplaceringar, inklusive inlåning. Genom att innehavet på Investeringssparkontot schablonbeskattas så kan du sätta in pengar på kontot och handla med finansiella instrument och omplacera dessa utan att behöva redovisa varje kapitalvinst eller kapitalförlust i din deklaration. För att du ska kunna avgöra om det är en fördel för dig att placera ditt sparande på ett Investeringssparkonto jämfört med andra sparformer är det dock viktigt att du beaktar ett antal faktorer såsom din bedömning av marknadsutvecklingen, din sparhorisont, vilka värdepapper du vill spara i samt dina personliga förhållanden i övrigt.

Lagen (2011:1268) om Investeringssparkonto (”LISK”) och avtalet om Investeringssparkonto anger ramarna för vilka tillgångar som får förvaras på Investeringssparkontot och hur överföringar av tillgångar till och från kontot får ske. Det är dock allmänna civilrättsliga bestämmelser och principer som avgör vem som äger och vem som har rätt till de tillgångar som förvaras på ett Investeringssparkonto. Vidare gäller sedvanliga regler om hur Investeringsföretaget ska hantera kunders tillgångar m.m. Tillgångar som förvaras och/eller sätts in på ett Investeringssparkonto kan omfattas av bestämmelserna om investerarskydd och insättningsgaranti.

2. Hur fungerar det?

För att öppna ett Investeringssparkonto måste du ingå ett särskilt avtal om Investeringssparkonto med Investeringsföretaget. Kontot innefattar dels ett förvar av finansiella instrument, dels ett inlåningskonto. De tillgångar som på detta sätt hör till och förvaras på Investeringssparkontot redovisas skattemässigt som en enhet.

3. Vilka avgifter tas ut?

För Investeringssparkontot tar Investeringsföretaget ut en avgift enligt vid var tid gällande prislista som finns tillgänglig på fondo.se. För de anslutna tjänsterna som erbjuds inom ramen för Investeringssparkontot tar Investeringsföretaget ut de avgifter som gäller i enlighet med avtal och vid var tid gällande prislista. Detsamma gäller andra befintliga konton eller sådana konton som Investeringsföretaget öppnat för din räkning och till vilket/vilka tillgångar som inte får förvaras på Investeringssparkontot, förs över.

4. Hur beskattas sparandet?

Tillgångar som är hänförliga till Investeringssparkontot schablonbeskattas. Det innebär att den enskilde inte beskattas utifrån faktiska inkomster och utgifter på de tillgångar som förvaras på Investeringssparkontot. Istället utgår en schablonskatt som beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag som baseras på marknadsvärdet på tillgångarna som förvaras på kontot.

Kapitalunderlaget för ett visst beskattningsår uppgår till en fjärdedel av summan av marknadsvärdet av:

  1. tillgångar som vid ingången av varje kvartal under året förvaras på Investeringssparkontot (dock inte andra kontofrämmande tillgångar än sådana som förvaras på investeringssparkontot med stöd av 17 § LISK),
  2. kontanta medel som sätts in på Investeringssparkontot under året, om insättningen inte sker från ett annat eget Investeringssparkonto,
  3. investeringstillgångar som du som kund under året överför till kontot, om överföringen inte sker från ett annat eget Investeringssparkonto, och
  4. investeringstillgångar som under kalenderåret överförs till kontot från någon annans Investeringssparkonto.

Kapitalunderlaget multipliceras med en räntefaktor som uppgår till statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret jämte en procentenhet. Räntefaktorn kan dock sammantaget aldrig understiga 1,25%. Detta resulterar i en schablonintäkt som ska tas upp till beskattning - oavsett om värdet på ditt innehav på Investeringssparkontot ökar eller minskar. Investeringsföretaget beräknar och rapporterar schablonintäkten till Skatteverket.

Som angavs ovan ökar insättningar av kontanta medel på Investeringssparkontot kapitalunderlaget och därmed schablonintäkten som ju skatten beräknas på. När det gäller ränta på kontanta medel finns det dessutom en särskild regel som i vissa fall kan leda till dubbelbeskattning. Om räntesatsen som legat till grund för räntans beräkning överstigit statslåneräntan den 30 november föregående år ska räntan beskattas på vanligt sätt samtidigt som de kontanta medlen ingår i kapitalunderlaget. Denna särregel gäller dock inte för ränteplaceringar som du gör i form av finansiella instrument som exempelvis räntefonder.

För personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige, gäller särskilda skatteregler. Det är därför viktigt att du informerar Investeringsföretaget om din skatterättsliga hemvist förändras, t.ex. vid utlandsflytt. Det finns ingenting som hindrar att du har kvar ditt Investeringssparkonto även om du flyttar utomlands, men du bör vara medveten om att tillgångarna som förvaras på ditt Investeringssparkonto då inte längre kommer att vara föremål för schablonbeskattning.

5. Hur tas skatten ut?

Investeringsföretaget gör inte några preliminära skatteavdrag på Investeringssparkontot men ska årligen lämna kontrolluppgift till Skatteverket om schablonintäktens storlek. I din deklaration tas sedan schablonintäkten upp som en vanlig kapitalinkomst från vilken du kan göra ränteavdrag etc. Ett överskott i inkomstslaget kapital beskattas på sedvanligt sätt med 30 procent och ett underskott i inkomstslaget kapital kan medföra skattereduktion. Skatteverket bestämmer den slutliga skatten som framgår av slutskattebeskedet.

Om du är bosatt utomlands eller sparar i utländska värdepapper kan det även utgå andra skatter på ditt innehav, t.ex. utländsk källskatt.

6. Vilka placeringsbegränsningar gäller?

På ett Investeringssparkonto kan du spara i sådana investeringstillgångar som Investeringsföretaget vid var tid tillåter, dvs. godkända investeringstillgångar. Du kan också sätta in kontanta medel på kontot, i sådana valutor som Investeringsföretaget vid var tid tillåter. I undantagsfall kan du under en begränsad tid förvara även andra typer av investeringstillgångar och så kallade kontofrämmande tillgångar på ditt investeringssparkonto.

Enligt lagen om Investeringssparkonto utgör följande investeringstillgångar: Finansiella Instrument som (i) är upptagna till handel på en Reglerad Marknad eller motsvarande marknad utanför EES, (ii) handlas på en MTF-plattform eller (iii) utgör Fondandelar.

Med finansiella instrument avses t.ex. aktier, obligationer samt andra delägarrätter eller fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning. För fondandelar uppställs inget krav på handel såsom det görs för övriga finansiella instrument.

De tillgångar som utgör av Investeringsföretaget godkända investeringstillgångar utgörs av Fondandelar i värdepappersfonder och specialfonder.

Enligt lagen om Investeringssparkonto utgör t.ex. följande kontofrämmande tillgångar:

  1. Finansiella instrument som inte uppfyller handelskravet (t.ex. onoterade aktier och obligationer)
  2. Finansiella instrument som i förhållande till dig omfattas av de särskilda beskattningsreglerna för kvalificerade andelar avseende fåmansföretag (57 kap. inkomstskattelagen)
  3. Finansiella instrument som getts ut av ett företag som du och dina närstående, direkt eller indirekt, har betydande ägarandelar i (tillsammans motsvarande minst 10 procent av rösterna eller kapitalet)
  4. Andelar i utländska fonder som inte motsvarar svenska värdepappers- och specialfonder.

Som huvudregel får du på ditt Investeringssparkonto alltså inte förvara sådana investeringstillgångar som Investeringsföretaget inte godkänner eller kontofrämmande tillgångar.

I vissa situationer kan dock kontofrämmande tillgångar få förvaras på Investeringssparkontot under en övergångsperiod. Detta gäller t.ex. för nyemitterade tillgångar som avses bli upptagna till handel inom 30 dagar. Om en tillgång som förvärvats i en emission inte blir upptagen till handel måste den dock flyttas från kontot senast 60 dagar efter emissionen.

I samband med olika bolagshändelser (t.ex. emission, utdelning, fusion och andelsbyte) kan tillgångar som t.ex. inte uppfyller handelskravet erhållas på grund av befintliga innehav. Sådana tillgångar kan få förvaras på Investeringssparkontot under en period som sträcker sig fram till närmast följande kvartalsskifte och ytterligare 60 dagar. Detsamma gäller för tillgångar som ursprungligen varit godkända investeringstillgångar men som blivit kontofrämmande t.ex. i samband med avnotering. Om de kontofrämmande tillgångarna under övergångsperioden blir upptagna till sådan handel som krävs för investeringstillgångar får de fortsättningsvis förvaras på Investeringssparkontot. I annat fall måste de flyttas från kontot senast den sista dagen i perioden. Detta gäller även om sådana investeringstillgångar som inte är av Investeringsföretaget godkända investeringstillgångar skulle förvaras på ditt Investeringssparkonto.

För kontofrämmande tillgångar som avser kvalificerade andelar avseende fåmansföretag eller betydande ägarandelar gäller i flera avseenden strängare regler, vilka bl. a. innebär att dessa tillgångar ska föras ut från kontot senast 30 dagar efter att de blev kontofrämmande eller förvärvades på grund av befintligt innehav, dvs. oavsett om de upphör att vara kvalificerade andelar respektive betydande ägarandelar. Det är viktigt att du fortlöpande bevakar ditt och dina närståendes innehav i finansiella instrument som kan komma att omfattas av dessa regler.

Du bör även vara särskilt uppmärksam på att förvaring av kontofrämmande tillgångar på ditt investeringssparkonto i strid med vad som framgår ovan kan medföra att dessa tillgångar inte längre blir föremål för schablonbeskattning.

7. Kan befintligt sparande överföras till Investeringssparkontot?

Du kan föra över befintligt sparande till ditt Investeringssparkonto, men det kan utlösa kapitalvinstbeskattning. Om du för över utländsk valuta eller finansiella instrument till Investeringssparkontot betraktas nämligen överföringen skatterättsligt som en avyttring, vilket betyder att du blir beskattad som om du hade sålt tillgångarna till ett pris motsvarande marknadsvärdet vid överföringen. Marknadsvärdet av det överförda sparandet betraktas samtidigt som en inbetalning som läggs till kapitalunderlaget vid beräkningen av årets schablonintäkt för Investeringssparkontot.

8. Hur kan man ta ut/flytta sparande från Investeringssparkontot?

Du kan när som helst ta ut ditt sparande i form av kontanta medel från Investeringssparkontot, t.ex. för att använda pengarna till konsumtion eller föra över dem till ett vanligt inlåningskonto i Investeringsföretaget.

Uttag av sparande i form av investeringstillgångar från Investeringssparkontot är i lag underkastade vissa begränsningar. Du kan när som helst sälja investeringstillgångar som förvaras på Investeringssparkontot, t.ex. på en reglerad marknad eller genom inlösen av fondandelar. Du kan också när som helst flytta dina investeringstillgångar till ett annat Investeringssparkonto på vilket tillgångarna får förvaras. Däremot är det inte tillåtet att flytta investeringstillgångar från det schablonbeskattade området till ett förvar som inte utgör ett Investeringssparkonto. Detta innebär att om du t.ex. vill flytta en aktie från Investeringssparkontot till ett förvar som inte utgör ett Investeringssparkonto, t.ex. vanlig depå eller vanligt servicekonto, måste du först sälja aktien och därefter köpa motsvarande aktier till ett annat förvar.

Kontofrämmande tillgångar som tillfälligt förvaras på Investeringssparkontot kan du föra över till ett annat förvar som inte är ett Investeringssparkonto, t.ex. vanlig depå eller vanligt servicekonto. Du kan även under vissa förutsättningar föra över kontofrämmande tillgångar till andra personer. Du kan t.ex. överföra kontofrämmande tillgångar till annan person om du har överlåtit tillgångarna på en reglerad marknad eller en MTF-plattform eller på så sätt att fondandelar löses in. Överföring av kontofrämmande tillgångar kan även ske efter överlåtelse till den som emitterat tillgångarna, till Investeringsföretaget, till budgivaren om avyttringen var ett led i ett offentligt uppköpserbjudande, till köpande företag om avyttringen var ett led i ett förfarande om andelsbyte eller till majoritetsaktieägaren i ett bolag om avyttringen var ett led i ett förfarande om inlösen av minoritetsaktier i samma bolag. Du kan slutligen föra över kontofrämmande tillgångar som överlåtits i samband med arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt till ett konto som inte är ett Investeringssparkonto.

Genom att underteckna avtalet om Investeringssparkonto lämnar du en fullmakt till Investeringsföretaget som kan användas för att i ditt namn öppna vanlig depå eller vanligt servicekonto och/eller öppna vanligt konto i Investeringsföretaget. Sådan depå eller sådant konto kan Investeringsföretaget utnyttja, t.ex. om det skulle uppstå behov av att flytta ut sådana kontofrämmande tillgångar som inte får förvaras på Investeringssparkontot annat än under en begränsad tid.

9. Hur avslutar man Investeringssparkontot?

Du kan avsluta ditt Investeringssparkonto när som helst. Innan kontot avslutas måste dock de tillgångar och kontanta medel som förvaras på Investeringssparkontot flyttas till ett annat Investeringssparkonto eller säljas och därefter de kontanta medlen överföras till ett annat konto.

I LISK finns även bestämmelser som innebär att Investeringssparkontot omedelbart ska upphöra i vissa situationer. Detta gäller t.ex. om du eller Investeringsföretaget bryter mot lagens bestämmelser om överföring av finansiella instrument från Investeringssparkontot.

När Investeringssparkontot upphör blir tillgångarna föremål för konventionell beskattning och får som huvudregel ett anskaffningsvärde som motsvarar marknadsvärdet när Investeringssparkontot upphör.

10. Var finns mer information?

För detaljerade regler om förvärv, förvaring och överföring av investeringstillgångar respektive kontofrämmande tillgångar hänvisas till Avtal om Investeringssparkonto, Allmänna villkor för Investeringssparkonto och LISK. Information om vilka godkända investeringstillgångar som Investeringsföretaget vid var tid tillåter på ditt Investeringssparkonto finns även att tillgå på Investeringsföretagets webbplats, fondo.se.