Riktlinjer för bästa orderutförande

1. Bakgrund

Fondo Solutions AB, organisationsnummer 559207-0485 (”Fondo”) eller (”Bolaget”) är som värdepappersbolag skyldigt att vid hantering av en kunds order vidta alla de åtgärder som behövs för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden med avseende på pris, kostnad, snabbhet, storlek, art samt andra för kunden väsentliga förhållanden. Härvid ska bl.a. beaktas kundens egenskaper såsom kundkategorisering samt kundorderns utmärkande egenskaper för det finansiella instrumentet.

Fondo verkar i en roll som fonddistributör på den svenska fondmarknaden och erbjuder sina kunder fondsparande genom en provisionsfri plattform. Fondo tillhandahåller investeringstjänsterna i) mottagande och vidarebefordran av order, samt ii) utförande av order på kunders uppdrag.

Innan Fondo hanterar en kundorder ska kunden få ta del av och godkänna Fondos riktlinjer för bästa orderutförande (”Riktlinjerna”). Mot denna bakgrund har Fondo fastställt följande riktlinje. Kunden anses ha gett sitt samtycke till Riktlinjerna när kunden har gett en order till Fondo för utförande.

Vid var tid gällande riktlinjer finns tillgängliga på Fondos webbplats fondo.se.

2. Bolagets hantering av order

Mottagande och vidarebefordran av order förekommer i samband med köp, sälj eller flytt av fondandelar via en så kallad fondplattform. Utförande av order avseende fondandelar på kunders uppdrag förekommer i samband med köp, sälj eller flytt av fondandelar direkt med ett fondbolag, fondföretag eller en AIF-förvaltare.

3. Olika faktorer och principer av betydelse

Fondo skall utföra varje kundorder snabbt, effektivt och rättvist.

Samtliga kundordrar som tas emot innan fondens bryttid hos Fondo vidarebefordras samma dag till vald fondplattform eller utförs direkt med fondbolag, fondföretag eller AIF förvaltare, såvida detta inte omöjliggörs av orderns art, rådande marknadsförhållanden, eller om en kunds intresse kräver något annat.

Kundordrar kan komma att aggregeras i syfte att effektivisera orderhanteringen. En aggregerad order som hanteras i sin helhet ska fördelas med hänsyn till den fondandelskurs som gäller för den aktuella affärsdagen. I det fall en sammanlagd order endast kan utföras till viss del, kommer den utförda delen att fördelas proportionellt mellan kunderna på basis av den andelskurs som gäller för den aktuella affärsdagen.

Fondo ska inte acceptera någon ersättning, rabatt eller icke-monetär förmån för att hantera kunders order som riskerar att ge upphov till eventuell intressekonflikt mellan Fondos kunder och Fondo.

4. Särskilda instruktioner från kund

I de fall en kund lämnar en instruktion till Fondo om att hantera en fondorder eller en del av en fondorder på ett specifikt sätt, kommer fondordern att tas emot och vidarebefordras eller utföras i enlighet med denna riktlinje. En specifik instruktion kan således komma att innebära att Fondo inte kan vidta de åtgärder som angetts i Riktlinjerna för att uppnå bästa möjliga resultat.

5. Störningar

I händelse av störningar i marknaden, otillräcklig tillgång till Fondos egna tekniska system eller andra force majeure-händelser utanför Fondos kontroll, kan det enligt Fondos bedömning vara omöjligt eller olämpligt att utföra en order enligt någon av de metoder som angivits i detta avsnitt. I sådant fall ska Fondo vidta alla skäliga åtgärder för att på annat sätt uppnå bästa möjliga resultat för kunden.

Fondo avser att informera sina kunder om väsentliga svårigheter att genomföra en order korrekt, antingen genom direktkontakt eller via Bolagets användargränssnitt.

6. Orderdokumentation

Samtliga fondordrar som Fondo tar emot från Fondos kunder dokumenteras och arkiveras i enlighet med vid var tid gällande regler. Orderdokumentationen kan tas fram på begäran, exempelvis vid interna stickprovskontroller, förfrågan från kund eller förfrågan från tillsynsmyndigheter.

7. Allmänna bestämmelser

Riktlinjen är en del av Fondos Interna Regelverk som utgör och som sätter den eftersträvade standarden för Fondos verksamhet och för dess interna kontrollmiljö inklusive Fondos arbete för att identifiera, mäta, leda och kontrollera dess risker. Denna riktlinje är tillämplig utöver det Externa Regelverket. För det fall denna riktlinje och det Externa Regelverket är oförenliga (inklusive tvingande bestämmelser i bolagsordning), ska de senare äga företräde.

Riktlinjerna publiceras på Fondos webbplats, fondo.se.

Bolagets VD är ansvarig för implementering och kontroll av Riktlinjerna i Bolagets dagliga verksamhet.

8. Ändringar

Styrelsen ska regelbundet, minst årligen, granska och vid behov revidera denna riktlinje. Eventuella ändringar kommer att publiceras på Fondos webbplats. Ändringar gäller från det datum de publiceras på webbplatsen. Fondo ska vidare lämna information om varje väsentlig förändring av riktlinjerna till de kunder med vilka Bolaget har en fortlöpande relation.

Riktlinjerna är vid var tid anpassade utifrån de finansiella instrument och typer av tjänster Bolaget tillhandahåller. Varje gång en ny produkt lanseras, undersöks behov av eventuella uppdateringar av interna styrdokument (i enlighet med Bolagets Policy för tjänster, verksamheter och produkter).

9. Definitioner

Följande uttryck ska ha den betydelse som framgår nedan.

Externt Regelverk: Skyldigheter som följer av Lagen om värdepappersmarknaden och andra författningar, EU lagstiftning, förordningar, föreskrifter från Finansinspektionen och andra myndigheter samt relevanta rekommendationer från Europeiska tillsynsmyndigheterna EBA och ESMA

Internt Regelverk: Policy- och styrdokument, riktlinjer, instruktioner eller andra skriftliga dokument som fastställts av Styrelsen eller VD och genom vilken verksamheten i Bolaget styrs

Styrelsen: Bolagets styrelse

VD: Bolagets verkställande direktör