Avtal om Investeringssparkonto

1. Avtal

Mellan undertecknad kontoinnehavare (“Kunden”) och Fondo Solutions AB, organisationsnummer 559207-0485, (“Investeringsföretaget”) träffas avtal om Investeringssparkonto (nedan ”Investeringssparkontot”) för Kunden hos Investeringsföretaget enligt nedanstående villkor och prislista samt enligt vid var tid gällande Allmänna villkor för Investeringssparkonto (”ISK-villkoren”), vid var tid gällande allmänna villkor för tjänster och för handel med finansiella instrument (“Tjänstevillkoren”) och Investeringsföretagets särskilda Riktlinjer för utförande av order (tillsammans ”Avtalet”).

Detta avtal om Investeringssparkonto har företräde framför ISK-villkoren, Tjänstevillkoren och Riktlinjer för bästa orderutförande. ISK-villkoren har företräde framför Tjänstevillkoren och Riktlinjer för bästa orderutförande.

Kunden ska anses ha ingått avtal med Investeringsföretaget när Kunden har undertecknat detta avtal om Investeringssparkonto och Investeringsföretaget efter sedvanlig prövning har godkänt Kunden och öppnat ett Investeringssparkonto för Kundens räkning.

Investeringsföretaget förbehåller sig rätten att inte godkänna en kund, se mer nedan under avsnitt ”Förbehåll”.

Ovan angivna dokument finns tillgängliga på Investeringsföretagets webbplats fondo.se (”Webbplats”) och applikation (”App”).

2. Rådgivna och portföljförvaltade Investeringssparkonton

Kund kan, i samband med att Kunden öppnar ett Investeringssparkonto, instruera Investeringsföretaget att designera det öppnade Investeringssparkontot som ett rådgivet investeringssparkonto (”Rådgivet Investeringssparkonto”) eller som ett portföljförvaltat investeringssparkonto (”Portföljförvaltat Investeringskonto”) genom att följa Investeringsföretagets instruktioner.

För ett Portföljförvaltat Investeringssparkonto gäller samtliga paragrafer i detta avtal.

För ett Rådgivet Investeringssparkonto gäller samtliga paragrafer i detta avtal, med undantag för paragraf 10.

För ett Investeringskonto som inte designeras som ett Rådgivet Investeringssparkonto eller Portföljförvaltat Investeringssparkonto, gäller samtliga paragrafer i detta avtal, med undantag för paragraferna 7 - 10.

3. Fullmakt

Kunden befullmäktigar härmed Investeringsföretaget att, om behov finns enligt Investeringsföretagets bedömning, för Kundens räkning öppna en annan depå och/eller konto eller ett annat Investeringssparkonto i Investeringsföretaget eller hos tredje part samt att, i enlighet med lagen om investeringssparkonto och villkoren i Avtalet och till sådan depå och/eller konto överföra sådana tillgångar som enligt lagen om investeringssparkonto eller Avtalet inte får förvaras på Investeringssparkontot.

4. Kundens skatterättsliga hemvist m.m.

Kunden ska ha sin skatterättsliga hemvist i Sverige och ska vara obegränsat skatteskyldig i Sverige.

Kunden får inte vara underårig, vara ställd under förvaltarskap, eller ha god man och får inte vara försatt i konkurs eller ha näringsförbud.

Kunden ska legitimera sig själv via BankID och fylla i och underteckna kundkännedomsfrågor och andra handlingar som Investeringsföretaget efterfrågar. Kunden ska ha ett bankkonto hos en svensk bank.

5. Kundens uppgiftsskyldighet

Det åligger Kunden att på begäran av Investeringsföretaget lämna den information, inkluderande skriftliga handlingar, som Investeringsföretaget bedömer vara nödvändig för att fullgöra de skyldigheter som åligger Investeringsföretaget enligt Avtalet eller som följer av tillämplig EU-förordning, lag, föreskrifter eller allmänna rättsprinciper.

Kunden försäkrar härmed att här lämnade uppgifter av betydelse för skatterättslig hemvist, beskattning, rapportering, meddelanden, tillämpning av detta avtal samt gällande lagar och andra regler om uppgiftsskyldighet och penningtvätt, m.m. är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till Investeringsföretaget skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t.ex. flyttning utomlands samt ändringar av namn, medborgarskap, e-postadress och status avseende person i politiskt utsatt ställning (s.k. PEP).

6. Förbehåll

Investeringsföretaget förbehåller sig rätten att inte ingå Avtal med en kund.

Investeringsföretaget vänder sig endast till personer som inte är förbjudna enligt gällande lagstiftning eller andra regler i de länder, vari de är medborgare, bosatta eller har skatterättslig hemvist, från att ha tillgång till den information, produkter, tjänster eller annat material som erbjuds av Investeringsföretaget. Om personen inte är tillåten att ta del av dessa, eller om det föreligger oklarheter huruvida användaren omfattas av sådan lagstiftning, kommer Investeringsföretaget inte kunna ingå ett kundförhållande med personen.

Inget i Avtalet är riktat eller avsett för fysiska eller juridiska personer som har sin hemvist i eller är registrerade i USA. Sådana fysiska och juridiska personer får inte ingå avtal med Investeringsföretaget. Inget i Avtalet ska ses som ett erbjudande att köpa, sälja eller på annat sätt ta del i den information eller de produkter, tjänster eller finansiella information inom USA:s gränser.

Investeringsföretaget har rätt att lösa in Kundens andelar mot Kundens bestridande om det skulle visa sig att Kunden tecknat andelar i strid med denna paragraf.

7. Förvaltarfullmakt

Kund som, i samband med öppnande av ett Investeringssparkonto, instruerar Investeringsföretaget att designera det öppnade Investeringskontot som ett Rådgivet Investeringssparkonto eller ett Portföljförvaltat Investeringssparkonto, måste ställa ut en förvaltarfullmakt till ett av Kunden utsett, och av Investeringsföretaget godkänt, rådgivningsbolag (”Rådgivningsbolag”).

Kunden ska använda den förvaltarfullmakt som tillhandahålls i Investeringsföretagets digitala applikation, eller sådan förvaltarfullmakt som på annat sätt anvisas Kunden av Investeringsföretaget.

Investeringsföretaget förbehåller sig rätten att neka en förvaltarfullmakt som inte uppfyller de krav som anges i denna paragraf.

8. Återkallande av förvaltarfullmakt

Kund kan närsomhelst återkalla en utställd förvaltarfullmakt på sätt som anvisas i Investeringsföretagets digitala applikation. Förvaltarfullmakten kan inte återkallas på annat sätt än vad som anges i denna paragraf.

Om en Kund återkallar utställd förvaltarfullmakt i enlighet med denna paragraf kommer Kundens Rådgivna Investeringssparkonto eller Portföljförvaltade Investeringssparkonto automatiskt att omvandlas till ett vanligt investeringssparkonto och paragraferna 7 – 10 i detta avtal ska därefter inte gälla för Kundens Investeringssparkonto.

9. Medgivande att dela kunduppgifter

En Kund som instruerar Investeringsföretaget att designera ett Investeringssparkonto som ett Rådgivet Investeringssparkonto eller ett Portföljförvaltat Investeringssparkonto, ger Investeringsföretaget en uttrycklig och oinskränkt rätt, men inte någon skyldighet, att fortlöpande dela information och uppgifter från Kundens Investeringssparkonto med Rådgivningsbolaget genom ett sådant digitalt system som anvisats av Rådgivningsbolaget.

Investeringsföretagets rätt att dela information och uppgifter enligt denna paragraf inkluderar, men är inte begränsat till, uppgifter om Kundens personliga förhållanden och uppgifter om de finansiella instrument och likvida medel som Kunden vid var tid innehar på Investeringssparkontot.

Kund kan närsomhelst återkalla sitt medgivande för Investeringsföretaget att dela information och uppgifter enligt denna paragraf genom att återkalla av Kunden utställd förvaltarfullmakt i enlighet med paragraf 8 ovan. Kundens medgivande kan inte återkallas på annat sätt än vad som anges i denna paragraf.

Kunden är införstådd med att Investeringsföretagets rätt att dela information och uppgifter enligt denna paragraf och utställd förvaltarfullmakt innebär att Investeringsföretaget löpande kommer att röja sådan information och sådana förhållanden som omfattas av sekretess enligt 1 kap. 11 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

10. Spärrad åtkomst till Investeringssparkontot

En Kund som, i samband med öppnande av ett Investeringssparkonto, instruerar Investeringsföretaget att designera ett Investeringssparkonto som ett Portföljförvaltat Investeringssparkonto, ger Investeringsföretaget en uttrycklig instruktion att omedelbart spärra Kundens möjligheter att vidta dispositioner avseende de finansiella instrument och likvida medel som Kunden vid var tid innehar på det Portföljförvaltade Investeringssparkontot via Bolagets digitala applikation. Detsamma gäller om ett Rådgivningsbolag, med stöd av en utställd förvaltarfullmakt enligt paragraf 7 ovan, instruerar Investeringsföretaget att ett Rådgivet Investeringssparkonto ska designeras som ett Portföljförvaltat Investeringssparkonto.

Kunden är medveten om att det på ett Portföljförvaltat Investeringssparkonto endast är Rådgivningsbolaget som kommer att ha möjlighet att köpa, sälja eller att vidta andra dispositioner avseende de finansiella instrument och likvida medel som vid var tid finns förvaltade på Investeringssparkontot. Kunden har därmed inte möjlighet att själv köpa, sälja, flytta ut, ta ut eller på något annat sätt disponera de finansiella instrument och likvida medel som Kunden innehar på det Portföljförvaltade Investeringssparkontot.
Kunden kan närsomhelst återkalla sin instruktion till Investeringsföretaget om att Investeringskontot ska vara spärrat genom att återkalla av Kunden utställd förvaltarfullmakt i enlighet med paragraf 8 ovan.

Rådgivningsbolaget kan, med stöd av utställd förvaltarfullmakt enligt paragraf 7 ovan, närsomhelst instruera Investeringsföretaget att ett Portföljförvaltat Investeringssparkonto i stället ska designeras som ett Rådgivet Investeringssparkonto. I ett sådant fall ska Investeringsföretaget inte längre spärra Investeringssparkontot och denna paragraf 10 ska inte längre gälla för det Rådgivna Investeringssparkontot.

11. Användning av kunduppgifter

Kunden är införstådd med att Investeringsföretaget kan ha skyldighet att till annan lämna uppgift om Kundens förhållanden. Kunden har rätt att när som helst invända mot behandling av Kundens personuppgifter för ändamål som avser direkt marknadsföring.

Mer information om användning av kunduppgifter och potentiella invändningar framgår av Tjänstevillkoren och den vid var tid gällande Personuppgiftspolicy på Investeringsbolagets webbplats fondo.se.

12. Pantsättning

Till säkerhet för samtliga Kundens nuvarande och blivande förpliktelser gentemot Investeringsföretaget enligt Avtalet eller annars uppkomna i samband med Kundens transaktioner med finansiella instrument pantsätter Kunden härmed till Investeringsföretaget samtliga finansiella instrument som vid var tid finns förtecknade på Investeringssparkontot, samtliga de Finansiella Instrument som Kunden vid var tid förvärvat på Investeringssparkontot, samt samtliga likvida medel som vid var tid finns insatta på Investeringssparkontot.

Kunden får inte - utan Investeringsföretagets samtycke i varje särskilt fall - till annan än Investeringsföretaget pantsätta eller i övrigt förfoga över i Avtalet pantsatta finansiella instrument eller pantsatta medel. Sådant samtycke kan normalt lämnas under tid som Kunden inte har några förpliktelser mot Investeringsföretaget som omfattas av ovanstående pantsättning.

Härutöver gäller för pantsättning vad som sägs i ISK-villkoren, avsnitt 8. ”Pantsättning”.

13. Insättningskonto

Kunden befullmäktigar Investeringsföretaget att hos Kundens bank kontrollera av Kunden angivet bankkonto för insättning av likvida medel som tillhör Kunden.

14. Reklamation och hävning

Se ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER OCH FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT.

15. Avgifter

För Investeringsföretagets tjänster och för handel med finansiella instrument utgår avgifter i enlighet med Avtalet och med vid var tid gällande prislista.

16. Villkorsändring

För ändringar av villkoren i detta avtal om Investeringssparkonto och villkoren i ISK-villkoren och Tjänstevillkoren, se ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO och ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER OCH FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT.