Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänt

Dessa villkor (”ISK-villkoren”) ska läsas tillsammans med ingånget Avtal om Investeringsparkonto, (”Investeringssparkontoavtalet”), vid var tid gällande allmänna villkor för tjänster och för handel med finansiella instrument (”Tjänstevillkoren”) och Investeringsföretagets särskilda Riktlinjer för utförande av order (”Riktlinjer”). Investeringssparkontoavtalet har företräde framför ISK-villkor, Tjänstevillkor och Riktlinjer. ISK-villkoren har företräde framför Tjänstevillkoren och Riktlinjer. Investeringssparkontot upprättas i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning och andra regelverk. De andra ovan nämnda dokument får inte innehålla villkor som är i strid med relevant lagstiftning. Ovan angivna dokument finns tillgängliga på Investeringsföretagets webbplats fondo.se (”Webbplatsen”) och applikation (”Appen”).

Definitioner

Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Investeringsföretaget för Kundens räkning, har öppnat hos Investeringsföretaget eller som Kunden har öppnat hos ett annat investeringsföretag.

Avtalet: det av parterna undertecknade Investeringssparkontoavtalet, inklusive de vid var tid gällande ISK-villkoren, de vid var tid gällande Tjänstevillkoren, samt vid var tid gällande Riktlinjer.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Fondandelar: andelar i en värdepappersfond eller specialfond som avses i lagen (2004:46) om värdepappersfonder och lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Godkända Investeringstillgångar: sådana av Investeringsföretaget godkända Fondandelar som enligt LISK vid var tid får förvaras på Investeringsparkontot.

LISK: lagen (2011:1268) om investeringssparkonto.

Investeringsföretaget: Fondo Solutions AB, organisationsnummer 559207-0485.

Investeringstillgångar: tillgångar som enligt LISK får förvaras på ett Investeringssparkonto.

Investeringssparkonto: sådant konto som uppfyller kraven i LISK.

Kontofrämmande Tillgång: sådant Finansiellt Instrument som inte är en Investeringstillgång.

Kund: en undertecknad kontoinnehavare, godkänt av Investeringsföretaget efter sedvanlig prövning.

1. Förvaring av tillgångar på Investeringssparkontot

1.1 På Investeringssparkontot får Kunden förvara endast Godkända Investeringstillgångar samt kontanta medel, om inte annat framgår av ISK-villkoren eller Investeringssparkontoavtalet.

1.2 En uppräkning av vilka Finansiella Instrument som utgör Godkända Investeringstillgångar återfinns i Förhandsinformation om Investeringssparkonto.

1.3 Det åligger Kunden att vid var tid hålla sig uppdaterad om vilka tillgångar som får förvaras på Investeringssparkontot. Ändring som innebär en begränsning av vad som utgör Godkända Investeringstillgångar ska dock meddelas Kunden i enlighet med 15.1.

1.4 Ett Finansiellt Instrument är förvarat på Investeringssparkontot när Investeringsföretaget har förtecknat det på kontot.

2. Överföring av Finansiella Instrument till Investeringssparkontot

2.1 Överföring från eget konto

2.1.1 Kunden får överföra endast Godkända Investeringstillgångar som Kunden själv äger till Investeringssparkontot. En sådan överföring kan ske från ett Annat Eget Konto eller från ett annat eget Investeringssparkonto. Sker överföringen från ett Annat Eget Konto betraktas överföringen skatterättsligt som en avyttring.

2.1.2 Kunden får varken överföra Investeringstillgångar som inte är godkända av Investeringsföretaget eller Kontofrämmande Tillgångar till Investeringssparkontot.

2.2 Överföring från annan

2.2.1 Godkända Investeringstillgångar får överföras till Investeringssparkontot av en annan person endast om tillgångarna överförs till kontot i samband med Kundens förvärv av tillgångarna och förvärvet har skett: på så sätt att nya Fondandelar utfärdas; från Investeringsföretaget; från en annan person om tillgångarna vid förvärvet förvarades på dennes Investeringssparkonto; eller genom utdelning på tillgångar som vid förvärvet förvarades på Investeringssparkontot.

3. Överföring av Finansiella Instrument från Investeringssparkontot

3.1 Överföring till eget konto

3.1.1. Kunden får överföra Investeringstillgångar från Investeringssparkontot till ett annat eget Investeringssparkonto endast om tillgångarna får förvaras på det mottagande kontot.

3.1.2 Kunden får inte överföra Investeringstillgångar från Investeringssparkontot till ett Annat Eget Konto.

3.1.3 Kunden får överföra Kontofrämmande Tillgångar från Investeringssparkontot till ett Annat Eget Konto.

3.2 Överföring till annan

3.2.1 Kunden får överföra Investeringstillgångar och Kontofrämmande Tillgångar från Investeringssparkontot till en annan person endast om Kunden genom försäljning, byte eller liknande har överlåtit tillgångarna: på så sätt att Fondandelar löses in; till Investeringsföretaget. 3.2.2 Kunden får även överföra Investeringstillgångar vilka Kunden har överlåtit genom försäljning, byte eller liknande från Investeringssparkontot till en annan person om tillgångarna vid överlåtelsen direkt förs över till dennes Investeringssparkonto och om tillgångarna får förvaras på det mottagande kontot.

3.2.3 Kunden får överföra Investeringstillgångar vilka Kunden har överlåtit genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt från Investeringssparkontot till en annan person endast om överföringen sker direkt till dennes Investeringssparkonto och om tillgångarna får förvaras på det mottagande kontot.

3.2.4 Kunden får överföra Kontofrämmande Tillgångar vilka Kunden har överlåtit genom arv, testamente, gåva, bodelning eller liknande från Investeringssparkontot till en annan person endast om överföringen sker till ett konto som inte är ett Investeringssparkonto.

4. Tillfällig förvaring av vissa typer av Finansiella Instrument

4.1 Allmänt

4.1.1 Det som framgår av avsnitt 4.2och 4.3 utgör en uttömmande uppräkning av de situationer då Investeringstillgångar som inte är godkända av Investeringsföretaget och vissa typer av Kontofrämmande Tillgångar tillfälligt får förvaras på Investeringssparkontot.

4.1.2 Om sådana tillgångar som avses i 4.2 och 4.3. övergår till att bli Godkända Investeringstillgångar inom den nedan angivna tidsfristen, får de förvaras på Investeringssparkontot.

4.1.3 Av avsnitt 4.4 framgår inom vilka tidsfrister och på vilket sätt som Investeringstillgångar som inte är godkända av Investeringsföretaget och/eller Kontofrämmande Tillgångar ska flyttas från Investeringssparkontot.

4.2 Investeringstillgångar som inte är godkända av Investeringsföretaget

4.2.1 Investeringstillgångar som inte är godkända av Investeringsföretaget och Kontofrämmande Tillgångar får förvaras på Investeringssparkontot till och med den trettionde (30) dagen efter utgången av det kvartal då tillgångarna blev klassificerade som sådana tillgångar respektive blev förtecknade på kontot.

4.3 Flytt av Investeringstillgångar som inte är godkända av Investeringsföretaget och av Kontofrämmande Tillgångar

4.3.1 Kunden ska, inom de tidsfrister som anges i avsnitt 4.2 ovan, flytta Investeringstillgångar som inte är godkända av Investeringsföretaget och/eller Kontofrämmande Tillgångar från Investeringssparkontot. En sådan flytt kan ske antingen genom att Kunden, i enlighet med Avtalet, överför tillgångarna till ett annat förvar eller genom att Kunden överlåter tillgångarna.

4.3.2 Om Kunden inte senast trettio (30) dagar före den tidpunkt som anges i 4.2 har överlåtit Investeringstillgångar som Investeringsföretaget inte godkänner och som tillfälligt förvaras på Investeringssparkontot eller anvisat Investeringsföretaget till vilket annat eget Investeringssparkonto sådana tillgångar ska överföras, får Investeringsföretaget för Kundens räkning vid den tidpunkt och på det sätt som Investeringsföretaget bestämmer, avyttra hela eller delar av Kundens innehav av tillgångarna.

4.4 Informationsskyldighet

4.4.1 Kunden ska så snart som möjligt informera Investeringsföretaget om det kommer till dennes kännedom att: Investeringstillgångar som inte är godkända av Investeringsföretaget, eller Kontofrämmande Tillgångar förvaras på Investeringssparkontot. 4.4.2 Investeringsföretaget ska inom fem (5) dagar från det att det kommit till Investeringsföretagets kännedom att Investeringstillgångar som inte är godkända av Investeringsföretaget eller Kontofrämmande Tillgångar förvaras på Investeringssparkontot, informera Kunden om detta samt inom vilken tid tillgångarna senast måste flyttas från Investeringssparkontot.

4.4.3 Vid tillämpning av 4.4.2 ska Investeringsföretaget anses ha fått kännedom om att Investeringstillgångar som inte är godkända av Investeringsföretaget eller Kontofrämmande Tillgångar förvaras på Investeringssparkontot när tjugofem (25) dagar har gått från utgången av det kvartal då de Kontofrämmande Tillgångarna eller icke godkända Investeringstillgångarna först förvarades på Investeringssparkontot i egenskap av sådana tillgångar.

5. Kontanta medel

5.1 Kunden får sätta in kontanta medel på och ta ut kontanta medel från Investeringssparkontot.

5.2 En annan person än Kunden får sätta in kontanta medel på Investeringssparkontot.

6. Ränta, utdelning och annan avkastning

6.1 Ränta, utdelning och annan avkastning som är hänförlig till de tillgångar som vid var tid förvaras på Investeringssparkontot ska överföras direkt till Investeringssparkontot. För ersättning hänförlig till överlåtelse av Finansiella Instrument gäller dock vad som framgår av avsnitt 7.3.

7. Handel med Finansiella Instrument

7.1 Allmänt

7.1.1 Vid köp och försäljning av tillgångar på Investeringssparkontot gäller, utöver vad som framgår nedan, Investeringssparkontoavtalet, Riktlinjer, Tjänstevillkor, villkor i orderunderlag, och villkor i av Investeringsföretaget upprättad avräkningsnota.

7.1.2 Investeringsföretaget förbehåller sig rätten att inte genomföra köp- eller försäljningsuppdrag för Kundens räkning avseende Finansiella Instrument i de fall de Finansiella Instrumenten inte utgör Investeringstillgångar som är godkända av Investeringsföretaget respektive av mottagande investeringsföretag samt i de fall uppdraget i övrigt skulle strida mot Avtalet eller LISK.

7.2 Förvärv av Finansiella Instrument

7.2.1 Kunden ska själv och i förväg kontrollera att de Finansiella Instrument som Investeringsföretaget ges i uppdrag att förvärva för Kundens räkning utgör Godkända Investeringstillgångar.

7.2.2 Vid Kundens förvärv av Finansiella Instrument till Investeringssparkontot ska betalning ske med tillgångar som förvaras på Investeringssparkontot.

7.2.3 Vid Kundens förvärv av Finansiella Instrument till Investeringssparkontot får betalning ske i form av Finansiella Instrument som förvaras på Investeringssparkontot (byte) endast om sådan överföring sker i enlighet med avsnitt 3.2.

7.3 Ersättning vid överlåtelse av Finansiella Instrument

7.3.1 Vid Kundens överlåtelse av Finansiella Instrument som sker på det sätt som anges i 3.2.1, ska ersättning som erhålls i form av kontanta medel överföras direkt till Investeringssparkontot.

7.3.2 Vid Kundens överlåtelse av Investeringstillgångar som sker på det sätt som anges i 3.2.2, ska ersättning som erhålls i form av kontanta medel överföras direkt till Investeringssparkontot.

7.3.3 Vid Kundens överlåtelse av Finansiella Instrument som sker på det sätt som anges i 3.2.1 och 3.2.2, ska ersättning som erhålls i form av Investeringstillgångar överföras direkt till Investeringssparkontot.

7.3.4 Vid Kundens överlåtelse av Finansiella Instrument ska ersättning som erhålls i form av Kontofrämmande Tillgångar överföras till Investeringssparkontot endast om Kunden inte har anvisat ett annat förvar till vilken sådan ersättning istället ska överföras.

8. Pantsättning

8.1 Kunden pantsätter till Investeringsföretaget, till säkerhet för samtliga Kundens nuvarande och blivande skyldigheter gentemot Investeringsföretaget i anledning av Avtalet: samtliga de Finansiella Instrument som vid var tid finns förtecknade på Investeringssparkontot, samtliga de Finansiella Instrument som Kunden vid var tid har förvärvat för förvaring på Investeringssparkontot, samt samtliga kontanta medel som vid var tid finns insatta på Investeringssparkontot. 8.2 Kunden får inte, utan investeringsföretagets skriftliga samtycke i varje enskilt fall, pantsätta Finansiella Instrument eller kontanta medel som förvaras på Investeringssparkontot som säkerhet för skyldigheter som Kunden har gentemot annan än Investeringsföretaget.

8.3 Avkastning av pant och andra rättigheter som grundas på panten omfattas också av pantsättningen och utgör pant.

8.4 Investeringsföretagets åtagande i egenskap av panthavare avseende pantsatt egendom är inte mer omfattande än vad som framgår av dessa bestämmelser.

8.5 Om Kunden inte fullgör sina skyldigheter gentemot Investeringsföretaget enligt Avtalet, t.ex. att Finansiella Instrument i samband med försäljning inte finns förvarade på Investeringssparkontot, får Investeringsföretaget ta panten i anspråk på det sätt Investeringsföretaget finner lämpligt. När Investeringsföretaget tar panten i anspråk ska det agera med omsorg och, om det är möjligt och det enligt Investeringsföretagets bedömning kan ske utan nackdel för Investeringsföretaget, i förväg underrätta Kunden om detta. Investeringsföretaget får bestämma i vilken ordning ställda säkerheter (panter, borgensåtaganden m m) ska tas i anspråk.

8.6 Om panten utgörs av kontanta medel på Investeringssparkontot får Investeringsföretaget, utan att i förväg underrätta kunden, omedelbart ta ut förfallet belopp från Investeringssparkontot.

8.7 Kunden ger Investeringsföretaget bemyndigande att själv eller genom någon som Investeringsföretaget utser, teckna kundens namn, då detta krävs för att genomföra pantrealisation eller för att tillvarata eller utöva Investeringsföretagets rätt med avseende på pantsatt egendom. Kunden kan inte återkalla detta bemyndigande så länge panträtten består.

8.8 Om kunden till annan pantsatt Finansiella Instrument eller kontanta medel på Investerarsparkontot får Investeringsföretaget, även om kunden invänt mot detta, utlämna/överföra Finansiella Instrument respektive överföra kontanta medel till panthavaren eller annan efter instruktioner från panthavaren. Redovisning av sådant utlämnande/överföring ska sändas till kunden.

8.9 Kunden får inte på annat sätt förfoga över pantsatt egendom utan Investeringsföretagets samtycke i varje särskilt fall.

9. Överlåtelse av Investeringssparkonto

9.1 Investeringssparkontot kan inte överlåtas.

10. Överföringar mellan Investeringssparkonton hos olika Investeringsföretag

10.1 Vid överföringar av Investeringstillgångar mellan Investeringssparkonton hos olika investeringsföretag åligger det Kunden att på förhand försäkra sig om att det mottagande investeringsföretaget kan ta emot de aktuella tillgångarna.

10.2 Kundens överföring av Investeringstillgångar till ett annat investeringsföretag ska anses genomförd då tillgångarna har förtecknats på Investeringssparkontot hos det mottagande investeringsföretaget.

10.3 Vid överföringar till Investeringssparkontot från ett annat investeringsföretag får Investeringsföretaget vägra att ta emot tillgångar för förvaring på Investeringssparkontot som inte är Godkända Investeringstillgångar.

11. Uppsägning av Investeringssparkontot

11.1 Investeringsföretaget kan säga upp Avtalet till upphörande sextio (60) dagar efter det att Kunden enligt 15.1. ska anses ha fått meddelandet.

11.2 Kunden kan säga upp Avtalet på de sätt som framgår enligt 15.2 till upphörande trettio (30) dagar.

11.3 Oavsett vad som sagts i 11.1. och 11.2 får vardera parten skriftligen säga upp Avtalet till upphörande med omedelbar verkan om motparten väsentligen har brutit mot Avtalet eller andra instruktioner eller överenskommelser som gäller för de handels- och förvaringstjänster avseende Finansiella Instrument eller de kontotjänster som är anslutna till Investeringssparkontot.

11.4 Avtalet upphör dock tidigast vid Investeringssparkontots avslutande enligt 11.5.

11.5 Investeringssparkontot ska som huvudregel avslutas vid den tidpunkt Avtalet upphör enligt 11.2 och 11.3. Om det vid tidpunkten för uppsägning av Avtalet förvaras Finansiella Instrument och/eller kontanta medel på Investeringssparkontot eller om Finansiella Instrument har förvärvats för att förvaras på Investeringssparkontot men ännu inte har förtecknats på kontot ska Investeringssparkontot dock istället avslutas så snart samtliga tillgångar flyttats från Investeringssparkontot. Kunden ska i dessa situationer snarast: anvisa ett annat eget Investeringssparkonto till vilket Investeringstillgångar ska överföras, anvisa ett Annat Eget Konto till vilket Kontofrämmande Tillgångar ska överföras, och/eller överlåta tillgångarna i enlighet med 3.2. 11.6 Om Kunden inte senast sextio (60) dagar från uppsägning enligt 11.1 eller senast trettio (30) dagar från uppsägning enligt 11.2 eller senast trettio (30) dagar från uppsägning enligt 12.3. varken har anvisat till vilket annat förvar Investeringstillgångar och/eller Kontofrämmande Tillgångar ska överföras eller överlåtit tillgångarna, får Investeringsföretaget för Kundens räkning vid tidpunkt och på sätt som Investeringsföretaget bestämmer: avyttra tillgångarna och därefter överföra samtliga kontanta medel från Investeringssparkontot till ett Annat Eget Konto i Investeringsföretaget, och/eller överföra Kontofrämmande Tillgångar till ett Annat Eget Konto i Investeringsföretaget.

12. Upphörande av Investeringssparkontot på grund av lag

12.1 Om kontot upphör som Investeringssparkonto enligt 28 § LISK ska de tillgångar som förvaras på kontot inte längre schablonbeskattas. Investeringsföretaget ska, inom fem (5) dagar från det att Investeringsföretaget fått kännedom därom, informera Kunden om att Investeringssparkontot har upphört och att det åligger Kunden att snarast överföra samtliga tillgångar som förvaras på Investeringssparkontot till ett annat förvar eller överlåta tillgångarna.

12.2 Om Kunden inte senast trettio (30) dagar från det att Investeringsföretaget har informerat Kunden om Investeringssparkontots upphörande enligt 12.1 varken har anvisat till vilket annat förvar som tillgångarna ska överföras eller överlåtit tillgångarna, får Investeringsföretaget vidta de åtgärder som framgår av 11.6 och därefter avsluta kontot.

12.3 Avtalet upphör att gälla när kontot har avslutats.

13. Skatter, avgifter och övriga kostnader

13.1 Skatt på Investeringssparkontot

13.1.1 Kunden ansvarar för skatter och andra avgifter som ska betalas enligt svensk eller utländsk lag med avseende på tillgångar som förtecknas på Investeringssparkontot.

13.1.2 Investeringsföretaget ska varje år tillställa Skatteverket uppgifter om den schablonintäkt som är hänförlig till Kundens Investeringssparkonto.

13.1.3 Andra Kontofrämmande Tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto än sådana Kontofrämmande Tillgångar som förvaras på investeringssparkontot med stöd av 17 § ISKL ska inte ingå i den schablonmässigt beräknade intäkten utan istället beskattas konventionellt.

13.2 Skatterättslig hemvist

13.2.1 Kunden ska ha sin skatterättsliga hemvist i Sverige. Kunden ska vara obegränsat skatteskyldig i Sverige.

13.2.2 Det åligger Kunden att vid var tid ha kännedom om sin skatterättsliga hemvist och om Kunden är obegränsat eller begränsat skatteskyldig i Sverige.

13.2.3 Kunden förbinder sig att utan dröjsmål till Investeringsföretaget skriftligen anmäla förändringar i sin skatterättsliga hemvist, t.ex. vid flytt utomlands.

13.3 Avgifter

13.3.1 Uppgifter om Investeringsföretagets avgifter för Investeringssparkontot framgår av Investeringsföretagets Förhandsinformation om Investeringssparkonto.

13.3.2 Information om vid var tid gällande avgifter för Investeringssparkontot publiceras på Investeringsföretagets webbplats. På Kundens begäran ska Investeringsföretaget även tillhandahålla uppgifter om aktuella avgifter direkt till Kunden.

13.3.3 Avgifter för investeringssparkontot och övriga kostnader som Kund ska erlägga till Investeringsföretaget, får debiteras Kunds Investeringssparkonto.

13.3.4 För det fall Kundens medel på Investeringssparkontot understiger beräknad skatt, avgift eller kostnad eller det, enligt Investeringsföretagets bedömning, föreligger risk för att Kundens medel på kontot kan komma att understiga beräknad men ännu inte inbetald skatt, avgift eller kostnad får Investeringsföretaget på det sätt som är lämpligt sälja tillgångar på Investeringssparkontot i sådan utsträckning som krävs för att skatten, avgiften, eller kostnaden ska kunna debiteras Kundens Investeringssparkonto eller i sådan utsträckning att nämnda risk inte längre bedöms föreligga.

13.3.4 Investeringsföretaget får underlåta att utföra av Kunden begärd omplacering och varje annan disposition av tillgångarna som förvaras på Investeringssparkontot i den utsträckning detta enligt Investeringsföretagets bedömning medför att nämnda risk skulle uppstå eller öka. Investeringsföretaget ska agera med omsorg och, om så är möjligt och det enligt Investeringsföretagets bedömning kan ske utan nackdel för Investeringsföretaget, i förväg underrätta Kunden om åtgärd och/eller underlåtenhet enligt ovan.

13.4 Övriga kostnader

13.4.1 Kunden ska stå för de kostnader som uppstår vid försäljning, överföring eller öppnande av annan förvaring enligt Avtalet.

14. Ändring av ISK-villkoren och avgifter

14.1 Ändringar av villkoren i Investeringssparkontoavtalet och i ISK-villkoren eller Investeringsföretagets avgifter (enligt Avtalet och vid var tid gällande prislista) ska ha verkan gentemot Kunden från och med sextionde (60) dagen efter det att Kunden enligt avsnitt 15 ska anses ha mottagit meddelande om ändringen.

14.2 Om Kunden inte godtar ändringen har Kunden rätt att inom den tid som framgår i detta stycke omgående säga upp Avtalet.

15. Meddelanden

15.1 Meddelande från Investeringsföretaget

15.1.1. Investeringsföretaget lämnar meddelanden till Kunden via Investeringsföretagets digitala tjänst eller via e-post till av Kunden angiven e-postadress. Meddelande genom Investeringsföretagets digitala tjänst eller e-post ska Kunden anses ha fått vid avsändandet.

15.2 Meddelande till Investeringsföretaget

15.2.1 Kunden kan lämna meddelanden till Investeringsföretaget via Investeringsföretagets digitala tjänst eller via e-post. Om Investeringsföretaget får ett sådant meddelande vid en tidpunkt som inte är Investeringsföretagets normala kontorstid i Sverige ska Investeringsföretaget anses ha fått meddelandet vid början av påföljande bankdag.