Allmänna villkor för tjänster och för handel med finansiella instrument

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor för tjänster och för handel med finansiella instrument (“Tjänstevillkoren”) reglerar förhållandet mellan Fondo Solutions AB, organisationsnummer 559207-0485 ("Investeringsföretaget") och en undertecknad kontohavare (”Kunden”), tillsammans med av Kunden ingånget Avtal om Investeringssparkonto (”Investeringssparkontoavtalet”), Investeringsföretagets allmänna Villkor för Investeringssparkonto (”ISK-villkoren”) och Investeringsföretagets särskilda Riktlinjer för utförande av order (”Riktlinjer”).

1.2 Investeringssparkontoavtalet har företräde framför ISK-villkor, Tjänstevillkor och Riktlinjer. ISK-villkoren har företräde framför Tjänstevillkoren och Riktlinjer.

1.3 Ovan angivna dokument finns tillgängliga på Investeringsföretagets webbplats fondo.se (”Webbplatsen”) och applikation (”Appen”).

2. Kunduppdrag

2.1 Allmänt om uppdrag från Kund

2.1.1 Dessa allmänna villkor gäller för uppdrag om handel med finansiella instrument på Investeringssparkonto som kunden lämnar till Investeringsföretaget.

2.1.2 Order från Kunden om handel med finansiella instrument ska lämnas på det sätt Investeringsföretaget har anvisat. En sådan order innebär ett åtagande för Investeringsföretaget att försöka utföra ordern i enlighet med de instruktioner som Kunden har lämnat. Investeringsföretaget är inte skyldigt att acceptera uppdrag om handel med finansiella instrument. Investeringsföretaget lämnar inte någon garanti för att en mottagen order leder till en transaktion eller utförs en given tidpunkt.

2.1.3 Kunden kan endast lämna uppdrag om order via Investeringsföretagets digitala gränssnitt. De olika uppdrag som kan komma att erbjudas via Investeringsföretagets digitala gränssnitt beskrivs närmare i avsnitt 2.3 -2.7.

2.1.4 Om uppdraget registreras på en helgdag, hanterar Investeringsföretaget uppdraget närmast följande bankdag. Investeringsföretaget är inte skyldigt att genomföra uppdraget om Kunden saknar tillräckliga likvida medel.

2.1.5 Investeringsföretaget får avsäga sig mottaget uppdrag om Kunden är i dröjsmål med de skyldigheter som ankommer på Kunden avseende uppdraget enligt Tjänstevillkoren eller det annars föreligger skälig anledning till detta. Investeringsföretaget får dessutom avsäga sig uppdrag utan att ange skälet för det, om Investeringsföretaget skulle misstänka att ett utförande av uppdraget kan stå i strid med gällande lagstiftning (t.ex. om misstanke om penningtvätt), god sed på värdepappersmarknaden, om Kunden inte tillhandahåller den information eller handlingar som krävs för att Investeringsföretaget eller Kunden ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal eller som följer av tillämplig EU-förordning, lag, föreskrifter, allmänna rättsprinciper, eller om Investeringsföretaget av annan anledning anser att det föreligger särskilda skäl

2.1.6 Investeringsföretaget bevarar elektronisk kommunikation som kan antas leda till transaktion, exempelvis i samband med att Kunden lämnar Investeringsföretaget uppdrag om handel eller instruktioner avseende Kundens konton. Kopior av bevarad elektronisk kommunikation med Kunden kommer att finnas tillgängliga på begäran under en period om fem år. Kunden har rätt att på begäran få ta del av bevarad elektronisk kommunikation för vilket Investeringsföretaget är berättigat att ta ut en skälig avgift.

2.1.7 Investeringsföretaget utför uppdraget i enlighet med god sed på marknaden. Utförande av uppdrag för kunders räkning regleras av Investeringsföretagets vid var tid gällande Riktlinjer. Investeringsföretaget ska på kunds begäran tillhandahålla Kunden sådana Riktlinjer.

2.2 Avräkningsnota

2.2.1 När Investeringsföretaget utfört ett uppdrag lämnar Investeringsföretaget information om utförandet genom avräkningsnota eller motsvarande redovisning som finns tillgänglig i inloggat läge i Appen.

2.3 Köpuppdrag

När Kunden har lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande;

2.3.1 Betalning

2.3.1.1 Investeringsföretaget får från mottagandet av ett köpuppdrag reservera likvida medel som motsvarar uppdragets totala likvidbelopp (inkl. courtage och andra avgifter). Har uppdraget utförts i annan valuta än svenska kronor anges valutaslaget i avräkningsnotan. Vid växling av valuta används den av Investeringsföretaget vid var tid tillämpade växlingskursen

2.3.2 Registrering av finansiella instrument

2.3.21 De finansiella instrument som uppdraget omfattar överförs till Kunden, i den mån annat inte föranleds av lag, myndighetsföreskrifter, särskilda regler för ifrågavarande instrument eller särskild överenskommelse med Kunden, genom att Investeringsföretaget utför nödvändiga registreringsåtgärder.

2.4 Säljuppdrag

När Kunden lämnat uppdrag om försäljning av finansiella instrument gäller följande;

2.4.1. Registrering av finansiella instrument

2.4.1.1. Investeringsföretaget ska med anledning av uppdraget få fri dispositionsrätt till de instrument som uppdraget omfattar.

2.4.2 Likvid

2.4.2.1 Kunden får från Investeringsföretaget på likviddagen det nettobelopp som angivits i avräkningsnotan. Har uppdraget utförts i annan valuta än svenska kronor anges valutaslaget i avräkningsnotan. Vid växling av valuta används den av Investeringsföretaget vid var tid tillämpade växlingskursen.

2.5 Bytesuppdrag

När Kunden lämnat uppdrag om byte, dvs. ett säljuppdrag följt av ett köpuppdrag, av finansiella instrument gäller följande;

2.5.1 Registrering av finansiella instrument

2.5.1.1. Investeringsföretaget ska med anledning av uppdraget få fri dispositionsrätt till de instrument som uppdraget omfattar. De finansiella instrument som uppdraget omfattar överförs till Kunden, i den mån annat inte föranleds av lag, myndighetsföreskrifter, särskilda regler för ifrågavarande instrument eller särskild överenskommelse med Kunden genom att Investeringsföretaget utför nödvändiga registreringsåtgärder.

2.5.2 Likvid och betalning

2.5.2.1 På likviddagen kommer det nettobelopp som angivits i notan för säljuppdraget att resultera i ett köpuppdrag inklusive betalning enligt bytesordern. Har uppdraget utförts i annan valuta än svenska kronor anges valutaslaget i avräkningsnotan. Vid växling av valuta används den av Investeringsföretaget vid var tid tillämpade växlingskursen.

2.6 Flyttuppdrag

När Kunden lämnat uppdrag om att flytt in/ut finansiella instrument från/till ett annat finansiellt institut gäller följande;

2.6.1. Registrering av finansiella instrument

2.6.1.1 Investeringsföretaget ska med anledning av uppdraget få fri dispositionsrätt till de instrument som uppdraget omfattar. De finansiella instrument som uppdraget omfattar överförs till Kunden, i den mån annat inte föranleds av lag, myndighetsföreskrifter, särskilda regler för ifrågavarande instrument eller särskild överenskommelse med Kunden genom att Investeringsföretaget utför nödvändiga registreringsåtgärder.

2.6.1.2 Vid en inflytt förutsätts att Kunden upprättar en fullmakt genom Investeringsföretagets digitala gränssnitt för att facilitera nödvändig instruktion till det avlämnade finansiella institutet.

2.6.1.3 En utflytt initieras av Kunden eller av mottagande institut genom fullmakt från Kunden.

2.7 Återkommande köpuppdrag (exempelvis månadsspar)

När Kunden har lämnat uppdrag om återkommande köp av finansiella instrument gäller följande;

2.7.1 Betalning

2.7.1.1 Kunden kommer att registrera sig för återkommande betalningar via de betallösningar som erbjuds av Investeringsföretaget. Om otillräckliga balanser i likvida medel föreligger vid den månatliga debiteringen kommer köpordern för den månaden att avvisas. Investeringsföretaget får från mottagandet av betalningen reservera likvida medel som motsvarar uppdragets totala likvidbelopp. Har uppdraget utförts i annan valuta än svenska kronor anges valutaslaget i avräkningsnotan. Vid växling av valuta används den av Investeringsföretaget vid var tid tillämpade växlingskursen.

2.7.2 Registrering av finansiella instrument

2.7.2.1 De finansiella instrument som uppdraget omfattar överförs till Kunden, i den mån annat inte föranleds av lag, myndighetsföreskrifter, särskilda regler för ifrågavarande instrument eller särskild överenskommelse med Kunden genom att Investeringsföretaget utför nödvändiga registreringsåtgärder.

2.8 Kundens rätt att återkalla uppdrag

2.8.1 Kunden har rätt att återkalla ett uppdrag via Investeringsföretagets digitala gränssnitt fram tills dess att uppdragets skickats vidare till aktuell utförandeplats. Denna tidpunkt anges som fondens stopptid och finns att tillgå under handelsinformationen för instrumentet. För det fall Kunden återkallar ett uppdrag innan uppdraget skickats till aktuell utförandeplats befrias Kunden från sina skyldigheter relaterade till det återkallade uppdraget.

2.8.2 Återkallelse enligt denna bestämmelse ska ske i enlighet med beaktande av gällande EU-förordningar, lag eller föreskrifter.

2.9 Annullering av order och makulering av transaktion

2.9.1 Investeringsföretaget har rätt att annullera Kundens order eller att makulera transaktioner som träffats för Kundens räkning i den omfattning som ordern annullerats eller avslutet makulerats av aktuell utförandeplats. Detsamma gäller om Investeringsföretaget i annat fall finner annullering av order eller makulering av transaktion vara nödvändig med hänsyn till att ett uppenbart fel begåtts av Investeringsföretaget eller av Kunden själv, om Investeringsföretaget skulle misstänka att Kunden handlat i strid med gällande EU-förordning, lag eller annan författning eller om Kunden i övrigt brutit mot god sed på värdepappersmarknaden. Om order annullerats eller transaktion makulerats, ska Investeringsföretaget utan oskäligt dröjsmål informera Kunden om detta.

3. Panträtt

3.1 Investeringsföretaget har panträtt i Kundens finansiella instrument som säkerhet för sin fordran på Kunden med anledning av uppdrag enligt avsnitt 2 ovan eller med anledning av andra tjänster som Investeringsföretaget tillhandahållit Kunden. Investeringsföretaget har rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att fullborda denna panträtt. Fullgör Kunden inte sin betalningsskyldighet gentemot Investeringsföretaget, får Investeringsföretaget – på det sätt och vid den tidpunkt Investeringsföretaget finner lämpligt – sälja berörda instrument eller vidta andra dispositioner för att avveckla transaktionen. Investeringsföretaget har i sådant fall rätt att ur erhållen likvid tillgodogöra sig vad som krävs för betalning av Investeringsföretagets fordran jämte ränta och, i förekommande fall, ersättning för Investeringsföretagets arbete, kostnader och valutakursförluster.

3.2 Vad ovan sagts innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som kan tillkomma Investeringsföretaget på grund av EU-förordning, lag eller föreskrifter.

3.3 Härutöver gäller för pantsättning vad som sägs i ISK-villkoren, avsnitt 8, ”Pantsättning”.

4. Donera till välgörenhet

4.1 Genom Investeringsföretagets funktion i Appen för insamling av pengar till välgörande ändamål (“Välgörenhetsfunktionen”) ges Kunder möjlighet att donera hela eller en del av den fondprovision som Investeringsföretaget återför till Kunden.

4.2 Genom att aktivera Välgörenhetfunktionen medger Kunden att Investeringsföretaget löpande överför hela eller delar av återförd fondprovision till av Kunden vald(a) välgörenhetsorganisation(er).

4.3 Donationen sker anonymt av Kunden till av Kunden vald(a) välgörenhetsorganisation(er) vilket innebär att eventuella kontrolluppgifter inte kommer att rapporteras till Skatteverket.

5. Informationstjänster

5.1 Kursinformation och annan information som tillhandahålls via Investeringsföretagets digitala gränssnitt baserar sig på uppgifter tillhandahållna av externa informationsleverantörer. Investeringsföretaget tar inget ansvar för att informationen eller uppgifterna är korrekta eller för uppkommen skada på grund av eventuella brister eller fel i lämnad information. Investeringsföretaget förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande helt eller delvis upphöra med att tillhandahålla eller förändra arten och sammansättningen av informationen.

5.2 Värdet på förtecknad fondandel följer kursutvecklingen. Den kurs som Kunden erhåller i direkt anslutning till handeln är preliminär i avvaktan på slutgiltigt fastställande. Kursen skall betraktas som slutgiltig först efter att avräkningsnotan levererats. Informations- och analysmaterial får endast användas för enskilt bruk och får inte mångfaldigas, vidaredistribueras eller sammanställas i bearbetat eller obearbetat skick utan Investeringsföretaget medgivande.

6. Reklamation och hävning

6.1 Kunden ska bevaka att avräkningsnota eller motsvarande redovisning erhålls samt granska denna.

6.2 Kunden ska omgående underrätta Investeringsföretaget om eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota, att avräkningsnota eller motsvarande redovisning uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande eller vid tillhandahållande av tjänst (reklamation). Om Kunden vill häva ett utfört uppdrag eller tjänst enligt dessa Tjänstevillkor ska sådan begäran framföras uttryckligen till Investeringsföretaget i samband med att Investeringsföretaget underrättas om felet eller bristen.

6.3 För utfört kommissionsuppdrag lämnat av en konsument i egenskap av icke-professionell kund gäller dock att begäran om hävning får framföras till Investeringsföretaget utan dröjsmål och att begäran om annat pris får framföras till Investeringsföretaget inom skälig tid efter det att Kunden insåg eller borde ha insett de omständigheter som legat till grund för aktuell begäran.

6.4 Om reklamation, begäran om hävning eller begäran om annat pris inte lämnas inom tid som anges ovan förlorar Kunden rätten att begära ersättning, häva utfört uppdrag eller tjänst eller kräva andra åtgärder från Investeringsföretagets sida.

7. Avgifter för tjänster, uppsägning

7.1 Tjänster och avgifter

7.1.1. Investeringsföretaget erbjuder sina kunder ett grundutbud av tjänster, samt ett antal tilläggstjänster. Tilläggstjänsterna aktiveras på Kundens initiativ i Investeringsföretagets digitala gränssnitt.

7.1.2 Kunden ska erlägga avgifter för av Kunden valda tjänster och tilläggstjänster i enlighet med Investeringsföretagets vid var tid gällande prislista.

7.1.3 Avgifter för Investeringsföretagets tjänster och tilläggstjänster samt kostnader som Kund ska erlägga till Investeringsföretaget, får debiteras Kunds Investeringssparkonto.

7.1.4 För det fall Kundens medel på Investeringssparkontot understiger beräknad skatt, avgift eller kostnad eller det, enligt Investeringsföretagets bedömning, föreligger risk för att Kundens medel på kontot kan komma att understiga beräknad men ännu inte inbetald skatt, avgift eller kostnad får Investeringsföretaget på det sätt som är lämpligt sälja tillgångar på Investeringssparkontot i sådan utsträckning som krävs för att skatten, avgiften, eller kostnaden ska kunna debiteras Kundens Investeringssparkonto eller i sådan utsträckning att nämnda risk inte längre bedöms föreligga.

7.1.5 Investeringsföretaget får underlåta att utföra av Kunden begärd omplacering och varje annan disposition av tillgångarna som förvaras på Investeringssparkontot i den utsträckning detta enligt Investeringsföretagets bedömning medför att nämnda risk skulle uppstå eller öka. Investeringsföretaget ska agera med omsorg och, om så är möjligt och det enligt Investeringsföretagets bedömning kan ske utan nackdel för Investeringsföretaget, i förväg underrätta Kunden om åtgärd och/eller underlåtenhet enligt ovan.

7.2 Uppsägning av Investeringsföretagets tjänster

7.2.1 Uppsägning av Investeringsföretagets tjänsteerbjudande kan ske närsomhelst i Investeringsföretagets digitala gränssnitt.

8. Ändring av Tjänstevillkoren och avgifter

8.1 Ändringar av Tjänstevillkoren eller Investeringsföretagets avgifter (enligt Investeringssparkontoavtalet och vid var tid gällande prislista) ska ha verkan gentemot Kunden från och med sextionde (60) dagen efter det att Kunden enligt avsnitt 12 ska anses ha mottagit meddelande om ändringen.

8.2 Om Kunden inte godtar ändringen har Kunden rätt att inom den tid som framgår i detta stycke omgående säga upp Avtalet.

9. Fel och störningar

9.1 Kunden är medveten om att det kan uppkomma driftavbrott eller andra fel eller störningar i Kundens, Investeringsföretagets eller annans datasystem (hård- eller mjukvara), tele- eller elsystem som används vid tillämpningen av tjänsterna enligt detta Avtal, samt att sådana fel eller störningar kan medföra exempelvis: Att Kunden inte kan lämna uppdrag, Att Kundens uppdrag inte kommer fram till Investeringsföretaget, Att Kundens uppdrag kommer fram för sent till Investeringsföretaget och/ eller att verkställandet av detta försenas, Att information (såsom information om saldo) som Investeringsföretaget tillhandahåller inte är tillgänglig för Kunden eller är felaktig. 9.2 Om Investeringsföretaget varit normalt aktsamt är Investeringsföretaget ej ansvarigt vare sig för skada som Kunden eller annan åsamkas till följd av i första stycket angivna fel eller störningar (ej begränsat till de däri uppräknade exemplen), även innefattande sådan skada som kan uppkomma till följd av vad som angetts i andra stycket. Investeringsföretaget ansvarar inte för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av Investeringsföretaget grova vårdslöshet. Om Kunden skulle upptäcka fel eller störning som angetts ovan i denna punkt, är Kunden skyldig att omedelbart påtala detta för Investeringsföretaget. Om så ej sker förlorar Kunden rätten att begära ersättning, att häva uppdraget samt att göra gällande någon annan påföljd som grundar sig på felet eller störningen.

10. Begränsning av Investeringsföretagets ansvar m.m.

10.1 Investeringsföretagets tjänster omfattar inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. All information på Webbplatsen och Appen tillhandahålls endast i informationssyfte och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Informationen ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd eller anbud att köpa eller sälja någon tjänst, produkt eller finansiellt instrument, eller som en rekommendation i något avseende från Investeringsföretaget, om inte Investeringsföretaget uttryckligen meddelar att så är fallet. Det åligger Kunden att själv värdera lämplighet och användbarhet av de tjänster och produkter och som beskrivs och/eller tillhandahålls på Webbplatsen eller Appen, samt den information som förmedlas på Webbplatsen eller Appen. Kunden bör alltid konsultera en rådgivare vad gäller just deras personliga förhållanden.

10.2 Investeringsföretaget och dess innehållsleverantörer ansvarar inte i något fall för inkomster, skador eller utebliven vinst för användaren eller någon annan person som direkt eller indirekt orsakats av, eller på något sätt relaterar till, informationen på Webbplatsen eller Appen, användandet av Webbplatsen eller Appen eller användarens bristande förmåga att använda Webbplatsen eller Appen.

10.3 Investeringsföretaget är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Investeringsföretaget självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Investeringsföretaget, om det varit normalt aktsamt.

10.4 Investeringsföretaget ansvarar inte för skada som orsakats av depåförande institut, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som Investeringsföretaget med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Kunden. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Investeringsföretaget ansvarar inte för skada som uppkommer för Kunden eller annan med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Investeringsföretaget beträffande finansiella instrument.

10.5 Investeringsföretaget ansvarar inte för indirekt skada. Denna begränsning gäller dock inte om den indirekta skadan har orsakats av grov vårdslöshet. Begränsningen gäller inte heller vid uppdrag som lämnats av konsument om den indirekta skadan orsakats av Investeringsföretagets vårdslöshet.

10.6 Vid direkt eller indirekt skada som uppkommit vid kommissionsuppdrag i förhållande till konsument ankommer det på Investeringsföretaget att visa att skadan inte uppkommit på grund av Investeringsföretagets vårdslöshet.

10.7 Föreligger hinder för Investeringsföretaget, på grund av omständighet som anges i första stycket, att helt eller delvis utföra köp- eller säljuppdrag avseende finansiella instrument får åtgärd uppskjutas till dess hindret har upphört. Om Investeringsföretaget till följd av sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning/leverans, ska varken Investeringsföretaget eller Kunden vara skyldiga att betala ränta.

11. Behandling av personuppgifter och utelämnande av uppgift till annan

11.1 Behandling av personuppgifter

11.1.1 Investeringsföretaget kommer att behandla Kundens personuppgifter i den utsträckning det krävs för förberedelse och administration samt fullgörande av uppdrag relaterade till Avtalet, Tjänstevillkoren, andra ovan nämnda dokument samt för fullgörande av Investeringsföretagets rättsliga skyldigheter. De personuppgifter som Investeringsföretaget behandlar omfattar såväl av Kunden själv lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll, t.ex. via offentliga register.

11.1.2 Investeringsföretaget får behandla Kundens personuppgifter för information till Kunden om regel/villkorsändringar, finansiella instrument, produkter och tjänster m.m. med anknytning till Tjänstevillkoren. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering. Behandling av Kundens personuppgifter kan även, om Kunden inte har begärt direktreklamspärr, komma att ske hos Investeringsföretaget för ändamål som avser direkt marknadsföring.

11.1.3 Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos samarbetspartners som Investeringsföretaget har avtal med.

11.1.4 Om Kunden vill få information om vilka personuppgifter som behandlats av Investeringsföretaget ska Kunden skriftligen begära detta hos Investeringsföretaget. Kund som vill begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift kan vända sig till Investeringsföretaget på ovan angiven adress. Kunden kan läsa mer om Investeringsföretagets behandling av personuppgifter vid var tid gällande Personuppgiftspolicy publicerad på Webbplatsen.

11.2 Utlämnande av uppgift till annan

11.2.1 Investeringsföretaget kan, till följd av svensk eller utländsk lag, svensk eller utländsk myndighetsföreskrift eller beslut, mellanstatligt avtal och/eller Investeringsföretagets avtal med svensk eller utländsk myndighet, handelsregler eller avtal och villkor för visst värdepapper, vara skyldigt att till annan lämna uppgift om Kundens förhållanden på grund av uppdrag relaterat till Tjänstevillkoren. Det åligger Kunden att på begäran av Investeringsföretaget lämna den information, inkluderande skriftliga handlingar, som Investeringsföretaget bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan skyldighet.

11.2.2 Investeringsföretaget kan även komma att lämna ut uppgift om Kundens förhållanden på grund av uppdrag relaterat till Tjänstevillkoren till annat institut med vilket Investeringsföretaget ingått avtal och om det av lag, föreskrift, beslut, mellanstatligt avtal eller avtal med myndighet medför skyldighet för sådant Investeringsföretaget att lämna ut sådan kunduppgift eller inhämta sådan uppgift från Investeringsföretaget.

11.3 Användning av aggregerad data

11.3.1 Investeringsföretaget kan komma att dela aggregerad demografisk och finansiell information om kunder med tredje part och med myndigheter. Informationen innehåller exempelvis statistik relaterad till datatrafik och aggregerat sparande. Investeringsföretaget kan också komma att dela information på aggregerad nivå med tredje parter som utför analyser för Investeringsföretaget räkning för att förbättra tjänsten. När informationen är aggregerad kan den inte identifiera enskilda kunder och utgör därför inte personuppgifter enligt definitionen i GDPR.

12. Meddelanden

12.1 Meddelande från Investeringsföretaget

12.1.1 Investeringsföretaget lämnar meddelanden till Kunden via Investeringsföretagets digitala tjänst eller via e-post till av Kunden angiven e-postadress. Meddelande genom Investeringsföretagets digitala tjänst eller e-post ska Kunden anses ha fått vid avsändandet.

12.2 Meddelande till Investeringsföretaget

12.2.1 Kunden kan lämna meddelanden till Investeringsföretaget via Investeringsföretagets digitala tjänst eller via e-post. Om Investeringsföretaget får ett sådant meddelande vid en tidpunkt som inte är Investeringsföretagets normala kontorstid i Sverige ska Investeringsföretaget anses ha fått meddelandet vid början av påföljande bankdag.

13. Tillämplig lag

13.1.1 Tolkning och tillämpning av Tjänstevillkoren och Investeringsföretagets särskilda Riktlinjer för utförande av order ska ske enligt svensk rätt.