Fondnyhet: Storebrand Equal Opportunities

Fonden med mål att jämna ut skillnader i samhället

Ellen Grieg Andersens intresse för aktieförvaltning startade redan under ekonomistudierna på universitetet där hon fokuserade på den asiatiska marknaden och kinesiska investeringar. När hon sedan fick möjligheten att arbeta som investeringsanalytiker på Storebrand fick hon särskilt upp ögonen för hållbara investeringar.

Idag är hon ansvarig förvaltare för den nylanserade fonden Storebrand Equal Opportunities. Fondens ambition är att bidra till att jämna ut skillnader i samhället genom att möjliggöra att fler människor världen över får tillgång till grundläggande tjänster och lösningar som kanske tas för givet i det vardagliga livet på utvecklade marknader.

Sociala hållbarhetsmål i fokus

Fonden ingår i konceptet Storebrand Global Solutions som fungerar som ett paraply för ett antal fonder inom teman som förnybar energi, smarta städer och cirkulär ekonomi. Storebrand Equal Opportunities är den tredje lösningsfokuserade fonden som lanseras vars syfte är att skapa lika möjligheter i samhället.

Ellen förklarar att det ofta är mycket fokus på miljö och klimat när man pratar om hållbara investeringar - varför det har varit extra spännande att lansera en fond som fokuserar på sociala aspekter, som även det är ett område som är i stort behov av investeringar. Fondens ambition är att i första hand hitta bolag med produkter och tjänster som jämnar ut skillnader och därmed kan öka människors livskvalitet världen över.

"Vi fokuserar på det sociala, och på tillgång till de viktiga tjänsterna i det vardagliga livet", säger Ellen.

Den sociala aspekten är även central del av FN:s globala hållbarhetsmål. Storebrand Equal Opportunities har särskilt fokus på att fondens investeringar ska bidra till hållbarhetsmål nummer 3; god hälsa och välbefinnande, hållbarhetsmål nummer 8; anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt hållbarhetsmål 9; hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Utifrån detta har tre fokusområden som bedöms bidra till att höja livskvaliteten för människor världen över identifierats; tillgång till digitala-, finansiella-, och hälsorelaterade tjänster.

Öka tillgången till internet och digital infrastruktur

Inom det digitala temat fokuserar fonden särskilt på att möjliggöra tillgång till exempelvis internet och mobila tjänster. I dag finns över fyra miljarder människor som inte har tillgång till internet. Genom att investera i bolag som jobbar med att sätta upp den typ av infrastruktur som möjliggör bred användning av exempelvis mobildata, kan andelen internetanvändare öka.

"Vi har ett globalt mandat, men det är en viss tilt mot tillväxtmarknader eftersom betydande investeringar och stor tillväxt väntas inom detta område", berättar Ellen.

Finansiella tjänster för att bidra till ekonomisk tillväxt

Finansiella tjänster som bankkonton och digitala betalningar är ett annat område där tillgången varierar kraftigt världen över. Ett exempel på en region som fonden fokuserar på för att jämna ut dessa skillnader är Latinamerika. Här investerar fonden exempelvis i Mercado Libre, som erbjuder nätbaserade marknadsplatser för små och medelstora företag, samt digitala betalningslösningar för att öka möjligheten att sälja sina produkter på nätbaserade marknadsplatser.

"Små och medelstora bolag representerar 60% av alla arbetstillfällen - det är med andra ord en viktig del av den ekonomiska utvecklingen i Latinamerika", säger Ellen.

Ett annat exempel är Indonesien - den fjärde största populationen i världen - där en bredare tillgång till finansiella tjänster saknas. I denna region investerar fonden bland annat i den traditionella indonesiska banken, Bank Rakyat, som även är inriktad på mikrofinanser till små och medelstora företag.

Allas rätt till hälsotjänster för ökat välbefinnande

Ungefär hälften av världens befolkning beräknas sakna tillgång till nödvändiga hälsotjänster - varför Storebrand Equal Opportunities tredje och sista fokusområde är att hitta bolag som adresserar just detta. Fonden investerar till exempel i bolag som erbjuder nya lösningar och innovativa vårdtjänster inom kvinnohälsa, samt mödra- och barnavård, vilka historiskt varit föremål för mindre fokus i forskning och utveckling.

"Kvinnors hälsa har länge varit en “under-served market”, där vi ser stor potential i investeringsmöjligheter kopplat till nya så kallade Femtech-bolag", förklarar Ellen.

Ellen exemplifierar en av dessa investeringar med bolaget Femasys, som erbjuder behandlingar kopplat till kvinnlig reproduktion för att adressera infertilitet, men även fokuserar på utveckling av preventivmedel.

Långsiktiga åtgärder för ekonomisk jämställdhet

Att jämna ut globala skillnader i global levnadsstandard är ett långsiktigt arbete och Storebrand Equal Opportunities ser både stor tillväxtpotential i att investera i de lösningar som inriktar sig på att lösa de sociala och samhälleliga utmaningar som världen står inför på lång sikt - men ser det även som sitt ansvar att bidra till förändring.

"Vi ser tydliga politiska och ekonomiska förpliktelser till att lösa FN:s globala hållbarhetsmål."

Som fondsparare i Storebrand Equal Opportunities bidrar man därmed till att finansiera företag som jobbar med att jämna ut sociala orättvisor i samhället och för att främja ekonomisk jämställdhet via globala investeringar. Fondens mål är att bidra till FN:s sociala hållbarhetsmål. Den långsiktiga ambitionen innebär dock att fonden har en högre risk jämfört med en bred global aktiefond, och Ellen understryker därför att fonden passar bäst för ett sparande med längre tidshorisont.


Investeringar i fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

  • Spara till Sveriges lägsta avgifter
  • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
  • Säker inloggning med BankID