Fondnyhet: SPP Fonder

Hållbarhet i fokus hos ett av Sveriges största fondbolag

SPP fonder har i många år varit ett starkt och välkänt varumärke på svenska fondmarknaden - men till sommaren 2022 planerar ett av Sveriges största fondbolag i stället ta del av koncernnamnet och bli Storebrand Fonder. Fokuset på enkla, tydliga och hållbara fonder med låga förvaltningsavgifter kvarstår dock. Sätt dig bekvämt med en kopp kaffe, vi har nämligen fått möjligheten att genomföra en stor intervju med Kristian Håkansson, Produktchef på SPP Fonder.

Kristian, berätta gärna lite mer om dig själv och ditt arbete.

Jag började på SPP Fonder redan 2009, i samband med Storebrands förvärv av fondbolaget, då som ekonomichef med ansvar för fondadministrationen. En kul tid då i princip allt vi gjorde var för första gången; första NAV-sättningen, första månadsbokslutet, första årsrapporten, första distributionsavtalet. Oerhört lärorikt att starta upp ett fondbolag från noll, även om vi fick 14 fonder med ett förvaltat kapital om ca 37 miljarder med oss från början. Ett tag senare var ny lagstiftning på ingående (UCITS IV) och i samband med ett VD-byte då jag redan vikarierade en del med regelverksfrågor, blev det en ny titel; Compliance Officer. Efter fem år i den rollen så tog jag över som produktchef. Det har varit kul att ha tre helt olika roller i ett bolag som är relativt litet sett till personalstyrkan. Det ger ju också en kunskapsbredd som är väldigt värdefull och det har varit en väldigt kul resa att följa bolagets utveckling från olika vinklar.

Jag och teamet ansvarar för allt legalt material som rör fonderna, liksom allt marknadsföringsmaterial inklusive webb samt ett övergripande ansvar för fondernas löpande förvaltning. Vi ansvarar ju också för bevakning och implementering av de nya regelverk som kommer i en strid ström, vilket gör att man alltid har något att göra. Så det är lite från ax till limpa, från de första stegen i produktutveckling och bedömning av kundefterfrågan till att fondbestämmelserna så småningom är godkända och förvaltningsmandatet är på plats och den första NAV-kursen sätts.

För den som aldrig hört om SPP eller Storebrand förut, berätta lite kort om bakgrunden.

SPP Fonder är ett av Sveriges största fondbolag. Vi var tidigt ute med att ha ett brett utbud av attraktiva, hållbara fonder med låga avgifter i vårt utbud. Vi har också varit bra på att innovera och utveckla våra fonder så att de alltid ligger i framkant. Redan 2012 lanserade vi SPP Global Solutions med budskapet att hållbarhet och avkastning går hand i hand, man ska kunna spara hållbart utan att göra avkall på avkastning. Vi menar att arbeta med hållbarhet gör oss till en bättre kapitalförvaltare och att det är vårt ansvar.

Vi är en del av norska Storebrand. Tillsammans är vi en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. Vi utmärker oss bland annat genom vårt fokus på hållbarhet och ansvarsfulla investeringar utifrån miljö, sociala frågor och bolagsstyrning.

Ni skriver att kapitalförvaltning varken behöver vara krångligt eller dyrt, samt att ni tror på enkelhet och fokuserar på tre saker; enkla, tydliga och hållbara fonder med låga förvaltningskostnader. Kan du beskriva mer om dessa tre fokusområden?

 • Enkla och tydliga - våra fonder ska vara enkla för investerare att använda. De ska ha en tydlig strategi och förvaltarmandat. På så vis ska våra fonder fungera som byggblock vilka investeraren på ett enkelt sätt kan använda för att bygga sin portfölj i linje med sina målsättningar.
 • Låga förvaltningsavgifter – vi har några av marknadens lägsta avgifter.
 • Hållbarhet - Storebrand har arbetat med hållbarhet som en del av kapitalförvaltningen sedan 1995. Vi menar att det gör oss till en bättre kapitalförvaltare och att det är vårt ansvar.

SPP Fonders vision är att vara ledande inom hållbara investeringar. Vilka är era tre främsta tillvägagångssätt för att uppnå detta?

Att vi arbetar helt integrerat med hållbarhet, att vi har skalfördelar och avsätter resurser för det. Vår ambition är att alltid arbeta för att hitta det som kunden vill ha och efterfrågar. Vi har ett stort hållbarhetsteam som har jobbat länge med hållbarhet och som dessutom är delaktiga i många internationella samarbeten, vi har kunskapen och erfarenheten.

Ni beskriver er metod som hållbara investeringar som bygger på tre tillvägagångssätt, vilka är dessa tre?

Vi arbetar utifrån:

 • Välja in – Vi söker efter bolag i våra fonder som är framtidsinriktade bolag med sunda värderingar, som förstår och integrerar de globala hållbarhetsutmaningarna i sin affär.
 • Välja bort – Vi investerar inte i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner, såsom exempelvis FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vi investerar inte heller i bolag inom olika produktkategorier eller sektorer som inte är hållbara exempelvis alkohol, tobak, spel samt fossila bränslen.
 • Påverka – vi använder vår position som ägare till att påverka bolag i en mer hållbar riktning, både proaktivt och reaktivt. Vi röstar på bolagsstämmor och vi påverkar genom dialog, antingen själva eller genom samarbeten med andra investerare.

Ni investerar främst i bolag med hög hållbarhetsrating, men även i bolag som ni kallar för lösningsbolag, kan du förklara vad det är för bolag?

Absolut – vi sätter ett hållbarhetsbetyg på alla de runt 4 500 bolag som vi har möjlighet att investerar i. Vi investerar mer i bolagen som vi ger höga betyg. Utöver det arbetar vi med något som vi kallar lösningsbolag. Dessa bolag har produkter eller tjänster som bidrar till FN:s Globala Hållbarhetsmål. Det kan vara allt från gröna transporter, återvinning, förnybar energi eller andra tekniker som bidrar med lösningar på de hållbarhetsutmaningar världen står inför. I våra indexnära fonder är det viktigt att inte bara satsa på en teknik utan att investera brett. Det är en del av vår indexnära tankegång att diversifiera oss när det gäller risker, att inte vara för exponerade mot exempelvis vindkraft och att just det ska bli lösningen. Istället investerar vi i flera olika tekniker såsom exempelvis solkraft och tidvattenkraft.

Ett lösningsbolag ska;

 • Bidra positivt till FN:s Globala Hållbarhetsmål genom sina produkter eller tjänster, och/eller
 • Bidra till artikel 2.1 i Parisavtalet, och särskilt 2.1.c: "Att göra finansieringsflöden förenliga med en väg mot låga utsläpp av växthusgaser och klimattålig utveckling".
 • Inte göra någon betydande skada relaterad till de globala hållbarhetsmålen, inklusive Parisavtalets mål
 • Vara EU-taxonomi anpassade
 • Inkludera små, medelstora och stora bolag

Kärnan i vår investeringsfilosofi är övertygelsen om att bolag som tar de globala utmaningarna på allvar kommer att vara de mest lönsamma på lång sikt. Som en följd av detta ser vi en ständigt ökande efterfrågan på innovativa lösningar, med fokus på lösningsbolag så att våra kunder kan anpassa sina fonder och sparportföljer efter sina investeringsövertygelser. Vi tror att denna trend kommer att fortsätta i många år framöver när institutioner arbetar mot 2030 klimatmål.

Under 2020 antog Storebrand-koncernen en ny klimatpolicy. Vad innefattar denna klimatpolicy?

Klimatet är en av vår tids stora utmaningar, och Storebrand-koncernens mål är att vara koldioxidneutrala senast 2050. Våra delmål fram till 2025 är bland annat:

 • Att våra samlade aktie-, företagsobligations- och fastighetsinvesteringar år 2025 ska ha 32 procent lägre koldioxidutsläpp (scope 1-2) än basåret 2018
 • Att 15 procent av våra totala investeringar ska investeras i lösningsbolag senast 2025.
 • Att stärka vårt påverkansarbete i de 20 bolag där vi har högst ägda koldioxidutsläpp.

Vi har redan valt att exkludera bolag som producerar eller distribuerar fossila bränslen från samtliga våra fonder och vi väljer in fler lösningsbolag. Vi kommer även att stärka vårt påverkansarbete med de bolag som har högst ägda koldioxidutsläpp.

SPP Fonder är en aktiv ägare, vilka är de främsta fördelarna och även utmaningarna med ett aktivt ägande?

Syftet med att utöva ägaransvar handlar i grunden om att tillvarata andelsägarnas gemensamma intressen och främja en långsiktig utveckling i de bolag som vi investerar i. Målet är att förbättra både hållbarhet och lönsamhet i bolagen, samt att förebygga allvarliga negativa konsekvenser för människor och miljö. Ägarstyrningen är ett sätt för oss att både hantera risker och förbättra kvaliteten i bolagen, och därmed även i fonderna vi förvaltar.

Men man ska också vara ödmjuk inför att det här är processer som tar tid, och att det inte alltid går att peka på vad just vår aktivitet har resulterat i. Det kan vara många olika intressenter och faktorer som påverkar ett bolag att förändras. Vårt påverkansarbete är också mer inriktat på att driva förändring och sätta standarden inom en hel industri snarare än bara i ett enskilt bolag, eftersom vi anser att det leder till en höjd best practice och positiv impact. Det är också viktigt att komma ihåg att dialog inte alltid är lösningen, det kan komma till ett läge där man inte får respons från bolaget eller ser de nödvändiga förbättringarna. Det finns en yttre gräns för vad en dialog kan åstadkomma. Så det är alltid en balans och bedömningsfråga, huruvida man bör exkludera eller påverka.

Men beslutet om vilka bolag vi ska engagera oss i kan också ske mer proaktivt, till exempel baserat på aktuella hållbarhetsfrågor eller vad vi bedömer som systemrisker som kan komma att påverka flera bolag och sektorer i stort. Påverkansaktiviteterna och vad som styr våra insatser kan alltså se ganska olika ut och beroende på vad som är lämpligast i respektive fall till exempel bolagets geografiska tillgänglighet, möjligheten att vi kan få gehör för våra frågor eller vilken effekt vi bedömer att vi kan uppnå.

Vad är det för aktiviteter som ingår i ert påverkansarbete?

I vår verktygslåda har vi lite olika verktyg för att utöva ägarstyrning: till exempel kan man ha en direkt dialog med bolaget, vi kan gå samman med likasinnade investerare samt vi kan göra vår röst hörd genom att rösta på bolagsstämmor. Även vid investeringar i räntebärande värdepapper har vi möjlighet till inflytande, så det är inte enbart bundet till aktieägande. Vi jobbar särskilt mycket via olika samarbetsinitiativ med andra investerare, då vi upplever att vi kan uppnå större påverkan och effekt genom att göra gemensam sak i vissa frågor.

Vi sätter tydliga mål och tidsramar för samtliga dialoger vi för. Tidslinjen för en dialog beror på responsen vi får från bolaget och hur transparenta bolaget är i sin informationsgivning. Vi kan också använda oss av olika verktyg och insatser vid olika tillfällen beroende på situation och case, det kan vara allt ifrån personliga möten till konferenssamtal, e-post och brev. I vissa fall kan ett bolag placeras på vår observationslista samt dialog- och påverkansarbetet intensifieras. I andra fall kan man eskalera en dialog genom att ta frågan vidare till ledning- och styrelse eller lägga fram ett aktieägarförslag på bolagsstämman.

Hur ser er diaologprocess ut?

Att vara aktiva ägare är ett sätt att minska riskerna och förbättra kvaliteten i våra fonder. Vi använder vår position som ägare till att påverka bolag i en mer hållbar riktning. Genom engagemang, direkt dialog och röstning. På så sätt minskar vi riskerna och förbättrar kvaliteten i våra investeringar. Vi tror inte att en metod löser allt utan tror på en kombination av exkludering, integrering, dialog och att välja de bästa. Genom vårt påverkansarbete förmår vi bolagen till förbättring.

För att uppnå största möjliga påverkan arbetar vi fokuserat och även tillsammans med andra investerare. Bäst resultat uppnås genom samarbete med andra investerare och vid individuellt engagemang genom målinriktat engagemang med bolag där vårt ägande är störst.

Beslutet om vilka bolag vi ska ha en påverkansdialog kan ske både reaktivt och proaktivt. Exempel på dialoger som är reaktiva i sin natur är när det sker allvarliga eller systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter, korruption och mutor och allvarliga miljö- och klimatskador, det vill säga de har inträffat en incident som vi behöver följa upp med bolaget. Det kan också handla om att bolagets strategi eller resultat skiljer sig väsentligt från det som tidigare kommunicerats. Vi har en kontinuerlig omvärldsbevakning och gör regelbundna screenings för att fånga upp den typen av incidenter.

För att vi ska lyckas med vårt arbete inom aktivt ägarskap måste det finnas en nära koppling mellan de dialoger som förs och exkluderingar. Vi fortsätter ofta att föra dialog med bolagen som vi har exkluderat för att utmana dem att utvecklas vidare och kunna investera i dem igen när de visat på framsteg.

Vårt påverkansarbete kommuniceras regelbundet i sociala medier, på hemsidan och i vår Ägarstyrningsrapport.

I slutet av 2019 gick ni över till ett helt fossilfritt fondutbud och i samband med det skapade ni ett eget regelverk som fondernas investeringsprocesser måste följa. Kan du berätta mer om detta beslut och detta regelverk?

För att minska den globala uppvärmningen och klara 1,5-gradersmålet krävs en kraftfull omställning mot en fossilfri värld. Klimatfrågan är en ödesfråga och finansbranschen spelar en nyckelroll i omställningen och för att målen i Parisavtalet ska uppnås. Som investerare ville vi bidra på det sätt vi kan.

Vi hade redan innan 2019 under flera år systematiskt adresserat klimatfrågan från olika perspektiv och successivt minskat CO2-exponeringen i samtliga aktie- och ränteinvesteringar men valde till slut att bli helt fossilfria. Det grepp vi tog då sände en viktig signal till marknaden och vi ser att fler aktörer följt efter.

Tror du det kommer ske stora förändringar inom branschen i hållbarhetsarbetet på grund av SFDR?

Ja, absolut! SFDR ger ju att alla fonder ska rapportera på olika hållbarhets parametrar och självklart kommer vissa förvaltare att komma sämre ut än andra, och det borde väl ge tydliga incitament att ändra sin investeringsprocess.

Det blir dock väldigt dyrt och tidskrävande för små fondbolag att efterleva alla rapporteringskrav, och risken finns att små bolag slås ut eller blir uppköpta med en konsolidering av fondmarknaden som följd.

Berätta gärna lite mer om er syn på avgifter. Varför är låga avgifter bra för konsumenten?

Vi har haft en väldigt tydlig prisstrategi. Jag tror att de flesta som sparar i våra fonder känner att de får valuta för avgifterna. Så vi håller faktiskt fast vi de ledord vi skapade från början, enkla och tydliga fonder till låga avgifter och dessutom hållbara. Det står sig fortfarande efter 12 år!

Varför ska fondsparare välja era fonder?

Vi kommer även i framgent verka för att tillhandahålla hållbara fonder med konkurrensmässiga avgifter, med förhoppningsvis fler placeringsinriktningar. Tänk på fondavgifterna som är en mycket viktig komponent i ett långsiktigt sparande. Jämför och sprid riskerna och försök hitta fonder och fondförvaltare som du tror har en långsiktigt hållbara investeringsstrategier.


Investeringar i fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

 • Spara till Sveriges lägsta avgifter
 • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
 • Säker inloggning med BankID