Mätverktyg för hållbara fonder

Bekanta dig med hållbarhetstecken som jordglober och löv

I ett tidigare inlägg har vi klargjort hur du som kund ska ta reda på om en fond är hållbar, men nu tänkte vi redogöra för de olika termer och indikationer som du finner i Fondo-appen, och det för att göra det lätt för dig att faktiskt utröna vilka fonder som är hållbara och på vilken nivå.

Hållbarhet (SFDR)

SFDR- Sustainable Finance Disclosure Regulation, är en förordning framtagen av EU. SFDR verkar för att öka transparensen kring hur hållbarhet beaktas inom förvaltningen, för att underlätta att både offentliga medel och privata tillgångar kan styras mot hållbara investeringar. I SFDR ingår två klassificeringar; artikel 8-fond och artikel 9-fond.

sfdr.png

Artikel 8 - ljusgrön märkning

Artikel 8 är en kategori för hållbara fonder enligt SFDR- dock är det en väldigt bred kategori. Det som identifierar en så kallad ljusgrön fond är att den gynnar och tar hänsyn till miljömässiga och sociala aspekter i sina investeringsbeslut. Även fonder som exkluderar investeringar som inte går hand i hand med de hållbara målen räknas som ljusgröna fonder.

Artikel 9 - mörkgrön märkning

Klassificeringen Artikel 9 är den högsta hållbarhetskategorin för fonder enligt SFDR. Artikel 9-fonder, även kallade mörkgröna fonder, måste bidra till ett miljömål eller ett socialt mål förutsatt att investeringarna inte orsakar betydande skada för något av de resterande målen, samt att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

Hållbarhetsindikator

hallbarhetsindikator.png Hållbarhetsindikatorn visar på hur hållbara företag som fonden investerar i faktiskt är. Ett högre värde innebär en större risk att företagen som fonden investerar i kan drabbas negativt av hållbarhetsrelaterade faktorer. Om du vill minska hållbarhetsrelaterade risker i ditt sparande ska du välja fonder med en lägre poäng. Det här värdet tas fram och beräknas av Morningstar.

Hållbarhetsbetyg i form av jordglob

Morningstars hållbarhetsbetyg i form av jordglober betygsätter fonder utifrån hur väl bolagen inom fonden arbetar med hållbarhetsfrågor jämfört med andra fonder. Det Morningstar gör är att de mäter hur väl fondens innehav hanterar frågor om miljö, socialt ansvarstagande och bolagsstyrningsfrågor, samt hur hållbarhetsrisker hanteras i verksamheten. En glob är det lägsta betyget och fem glober är högsta betyg. Värt att nämna är att jordgloberna endast jämför fonder inom en och samma kategori som exempelvis kan vara globala aktiefonder eller svenska storbolagsfonder. Hållbarhetsarbetet kan således skilja både mycket och lite mellan olika fondkategorier. Det är därför viktigt att endast jämföra fonder inom en och samma kategori, så att uppfattningen om fondens hållbarhet inte misstolkas. Vidare tar detta betyg enbart hänsyn till hållbarhetsarbetet, inte fondens värdeutveckling eller risknivå. Om en fond inte har några jordglober alls kan det bero på att Morningstar inte har kunnat analysera den tillräckligt, men det kan också vara att fonden i fråga innehåller andra fonder, en så kallad fond i fond.

globes_leaf.png

Hållbarhetslövet- fonder med låg CO2 risk

Morningstars signaturlöv är tänkt att göra det lättare för dig som sparare att hitta fonder med ägande i företag med lägre risk än genomsnittet när företagen förbereder sig för en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp. Om en fond har symbolen med lövet investerar företagen i bolag med låg exponering mot fossila bränslen och har en låg koldioxidrisk. Det vill säga att portföljbolagen inte bör drabbas lika hårt vid en ekonomiskt omställning till låga koldioxidutsläpp.

Hållbarhetsfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

hallbarhetsfaktorer.png

Miljö- värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt- värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som exempelvis mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning- värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som exempelvis ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Alla dessa värden kan du hitta i appen på fondens sida. Dessa finns som ett hjälpmedel för att du ska veta hur hållbar en fond klassas. Viktigt att notera är dock att alla mått är fristående från varandra. Det innebär således att det är av vikt att se på helheten för att själv skaffa sig en uppfattning om hållbarheten i en fond.


Investeringar i fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

  • Spara till Sveriges lägsta avgifter
  • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
  • Säker inloggning med BankID