Det jämförande värdet

Varför index är användbart

Fondbranschen består inte bara utav en mängd fonder, utan även ord och begrepp. Ett av alla dessa ord och begrepp som används ofta och flitigt är index. Som nybörjare är det inte en självklarhet vad index innebär och varför det snackas så mycket om det. Men det ska vi ta reda på.

Medeltalet av börsen

Index är ett standardiserat verktyg som lyder under ett särskilt regelverk, Benchmark Regulation, för att objektivt kunna bedöma fonders utveckling. Index är en form av jämförelsetal, som beskriver hur ett värde har förändrats i förhållande till en viss tidpunkt. När fondförvaltare, fondbolag eller investerare vill jämföra hur värden har förändrats över tid så används alltså index. Detta för att ett index väger samman flera olika värden och visar sedan den genomsnittliga förändringen mot en viss tidpunkt. Syftet är för att kunna dra slutsatser om och kunna förstå den generella marknadsutvecklingen för att utvärdera om avkastningen i en sparportfölj varit relativt hög eller relativt låg.

Olika index för olika fonder

Det är viktigt att jämföra en fond mot ett relevant index. Index används som nämnt för att mäta hur en fond stått i förhållande till utvecklingen hos jämförbara tillgångar. När du investerar i en svensk aktiefond innebär det att fonden investerar i svenska bolag. På samma sätt finns det index som reflekterar den generella utvecklingen hos svenska bolag, vilket gör det till en bra jämförelse.

Om du exempelvis investerar i en svensk aktiefond kan t.ex. Stockholmsbörsen vara ett bra jämförelseindex. Om du investerar i en global aktiefond bör du istället använda ett globalt marknadsindex som jämförelse. Om du däremot tittar på en räntefond som jämför sig med ett index kan detta bestå av exempelvis företagsobligationer som ges ut av företag, eller statsobligationer från ett land. Räntefonder kan även beskrivas som korta eller långa, vilket beror på hur lång löptiden är på de obligationer som fonden äger. En kort löptid är oftast mindre än ett år, men en lång kan vara allt från 1 till 30 år. Om du vill jämföra din räntefond med ett index, är det således mer relevant att jämföra med ett index med samma löptider som din fond.

Prisindex eller avkastningsindex

För att krångla till det ännu mer finns det givetvis olika former av index: prisindex eller avkastningsindex. Ett prisindex mäter endast prisutvecklingen på tillgångar över tid och inkluderar därför inte eventuella utdelningar. Avkastningsindex, (eng. “gross index”), mäter å andra sidan hur aktiekurser utvecklats och räknar också med alla utdelningar som görs. Detta gör att avkastningsindex ger en tydligare bild av den totala avkastningen på tillgångarna. Om man jämför ett prisindex och avkastningsindex med varandra under en kort period så visar de ofta samma, men det är när man tittar under en längre tid som skillnaderna blir större.

Vidare så kan man vikta index på olika sätt. De allra flesta index är värdeviktade vilket innebär att varje aktie påverkar indexet i förhållande till dess storlek på börsen. Det vill säga att om kursen för ett större bolag går upp kommer det således påverka indexet mer än om kursen för ett mindre bolag går upp. Men det finns också index där alla företag har samma vikt, vilket i sin tur innebär att en uppgång i ett litet bolag påverkar indexet lika mycket som en uppgång i ett större bolag.

Exempel på olika index

Svenska aktiefonder

OMX Stockholm
Index som visar den genomsnittliga avkastningen på Stockholmsbörsen, finns i både pris- och avkastningsindex.

SIX
Även detta index visar genomsnittlig avkastningen och finns i olika varianter. Särskilt passande för fonder är SIX Portfolio Index som tar hänsyn till placeringsbegränsningar som gäller för aktiefonder.

Globala aktiefonder

MSCI World
Detta aktieindex är brett och globalt, och omfattar stora samt medelstora bolag noterade i 23 utvecklade länder i världen. Detta index täcker cirka 85% av det totala marknadsvärdet i varje land.

Räntefonder med korta räntor

OMRX Treasury Bill Index
OMRX Treasury Bill Index är ett index utformat för att visa värdetillväxttrenden för en viss typ av passivt förvaltad portfölj av likvida räntebärande svenska värdepapper, med kort löptid. Indexet baseras på Riksgäldskontorets officiella statistik över utgivna volymer.

Räntefonder med långa räntor

OMRX Bond All Index
Detta index visar värdetillväxttrenden för likvida räntebärande svenska obligationer med lång löptid. Sammansättningen av indexet baseras på Benchmark-obligationer utgivna av Riksgälden och likvida obligationer utgivna av svenska bostadsinstitut.

Det viktiga för dig att komma ihåg är att index är ett jämförelsetal som du kan använda för att bedöma fonders marknadsutveckling, och det för att utvärdera avkastningen i en sparportfölj. Det är vanligt förekommande att fonder måste informera vilket index de jämför sig mot, men ta även med dig vikten av att veta vilka index som är relevanta att jämföra en fond mot. För att kunna mäta hur en fond stått i förhållande till utveckligen måste det index som används bestå av liknande tillgångar.


Investeringar i fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

  • Spara till Sveriges lägsta avgifter
  • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
  • Säker inloggning med BankID